Compensatie btw-kosten samenwerkingsverbanden

21 juni 2022

Samenwerkingsverbanden worden gecompenseerd voor de btw die zij moeten betalen bij detachering van scholen naar samenwerkingsverbanden.

De VO-raad heeft lang met het ministerie van OCW en ook Financiën overlegd over de gevolgen van het niet meer btw-vrij kunnen detacheren. Verschillende maatregelen zijn onderzocht, maar bleken niet haalbaar. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een compensatie van € 30,0 miljoen structureel met ingang van 2022. Dit bedrag zal waarschijnlijk via een ophoging van de bekostiging voor zware ondersteuning aan de samenwerkingsverbanden po en vo worden toegekend.

Een eerdere analyse van Infinite Financieel leidde tot de conclusie dat waarschijnlijk tussen de € 100 en € 150 miljoen gemoeid is met detacheringen van scholen naar samenwerkingsverbanden. Dat zou betekenen dat er jaarlijks tussen de € 21,0 en € 31,5 miljoen aan btw per jaar moet worden betaald.

Scherpere detacheringsregels gehandhaafd

Tussen onderwijsinstellingen onderling was het in het verleden onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel zonder verrekening van btw uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen (schoolbesturen) is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend omdat de regels voor de vrijstelling met betrekking tot het detacheren van personeel zijn aangescherpt. Hierdoor trokken veel Belastinginspecteurs verleende vrijstellingen in op grond van de aangescherpte regels.

De aanscherping is onder andere dat detachering van personeel aan een sociaal-culturele instelling alleen mogelijk is indien zowel de inlener als de uitlener aangemerkt zijn als een sociaal-culturele instelling die vrijgesteld zijn van omzetbelasting; samenwerkingsverbanden zijn wel maar scholen/schoolbesturen zijn geen vrijgestelde instelling. Schoolbesturen die personeel detacheren aan samenwerkingsverbanden om de uitvoering van het Ondersteuningsplan mogelijk te maken zijn dus niet meer vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting over deze dienst.