Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde gepubliceerd

02 oktober 2023

SLO heeft - in het kader van de lopende curriculumherziening - op 28 september jl. conceptkerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde overhandigd aan demissionair minister Paul. Deze mijlpaal markeert de start van een volgende fase, waarin de conceptkerndoelen beproefd gaan worden.


De conceptkerndoelen (voor po en onderbouw vo) zijn ontwikkeld door een team van leraren, vakexperts en curriculumontwikkelaars. Ze moeten scholen meer duidelijkheid bieden over wat hun leerlingen aan het eind van het po en de onderbouw vo tenminste moeten kennen, kunnen en ervaren. Ook zijn de kerndoelen geactualiseerd en moeten ze beter aansluiten bij recente inzichten uit de wetenschap en onderwijspraktijk.  

De herziening van de kerndoelen is opgeknipt in fases. De conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap worden in november 2023 opgeleverd. De leergebieden voor moderne vreemde talen, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en bewegen en sport volgen in 2024.

Conceptkerndoelen beproeven 

In 2024 gaat SLO samen met scholen de conceptkerndoelen beproeven op bruikbaarheid in de onderwijspraktijk. Op basis hiervan worden de doelen indien nodig bijgesteld en aangescherpt. In de gesprekken met de scholen is ook aandacht voor wat scholen nodig hebben om de kerndoelen succesvol te implementeren. 

Scholen die geïnteresseerd zijn om de conceptkerndoelen te beproeven, kunnen hun belangstelling alvast kenbaar maken via actualisatiebeproeven@slo.nl. SLO zal binnenkort meer informatie over deze beproevingsfase publiceren. 

Wetgevingstraject 

Na de beproevingsfase worden de kerndoelen ter vastlegging aangeboden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de kerndoelen in 2025 definitief worden vastgelegd in wetgeving en daarna worden gepubliceerd.  

De nieuwe generatie kerndoelen gaan gelden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn of een meervoudige beperking hebben, ontwikkelt SLO parallel functionele kerndoelen.

 

SLO werkt ook aan de actualisatie van de examenprogramma’s vo voor Nederlands, moderne vreemde talen, klassieke talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Zie voor actuele informatie hierover de website van SLO