Contouren plannen schoolmaaltijden bekend: ondersteuning op maat

22 november 2022

Scholen kunnen per 1 februari 2023 ondersteuning aanvragen bij het organiseren van schoolmaaltijden, via drie verschillende ondersteuningsroutes. Dit schrijft minister Wiersma op 21 november in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijk hierbij is dat de organiseer- en uitvoerbaarheid voor scholen te doen is.

Met zijn plannen geeft Wiersma uitvoering aan een motie die was ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Enkele weken geleden was in het nieuws dat een basisschoolleerling onwel was geworden op school, omdat hij het hele weekend niet gegeten had. Mede naar aanleiding hiervan is een motie aangenomen die de regering verzoekt de rijke schooldag te versnellen en te bezien hoe 100 miljoen euro binnen dit programma ingezet kan worden voor maaltijden op school. Er wordt niet gekozen voor een uitvoering binnen de rijke schooldag (huidige naam: programma ‘School en omgeving’). 

Keuze

Het ingediende plan gaat uit van drie verschillende ondersteuningsroutes voor scholen, waarbij zij middels een ‘menukaart’ kunnen kiezen voor de aanpak en ondersteuning die het beste bij hen past. Zo kunnen scholen financiële steun aanvragen voor het organiseren van schoolmaaltijden, waarbij bijvoorbeeld bestaande lokale initiatieven versterkt worden (zoals samenwerking met de lokale supermarkt). Ook kan voedselhulp worden aangevraagd in de vorm van vrijwilligers in en rond de school. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te kiezen voor individuele hulp, hulp gericht op een individuele leerling. Deze plannen worden verder nog uitgewerkt. 

Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis zijn de beoogde partijen om uitvoering te geven aan deze ondersteuningsroutes, in samenwerking met het ministerie van OCW. Zij verenigen zich momenteel met een aantal andere partijen om de organisatie van de ondersteuningsroutes verder vorm te geven. 

Uitgangspunten

Bij het werken aan de plannen voor de uitvoering is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten. Zo zijn de schoolmaaltijden voor po en vo, ligt de focus op de scholen waar de nood het hoogst is, moeten scholen en leraren ontzien worden bij het faciliteren van een schoolmaaltijd en mag er geen stigmatiserend effect voor leerlingen zijn. De VO-raad kan zich vinden in deze uitgangspunten en voegt hier aan toe dat scholen niet verplicht mogen worden tot het verzorgen van schoolmaaltijden en dat scholen hun eigen invulling moeten kunnen geven aan de uitvoering. 

Doelgroep

Het is nog niet duidelijk welke scholen deze ondersteuning kunnen aanvragen. Wel ligt de focus op de scholen waarbij ‘de nood hoog is’, zo schrijft de minister. Om te kunnen bepalen welke scholen dit zijn, voert OCW momenteel gesprekken met het Centraal Bureau voor de Statistiek. 


In januari 2023 zal de minister de Kamer nader informeren over de ontwikkelingen rond de uitvoering van de motie. Voor scholen is het echter noodzakelijk om eerder meer te weten te komen over de concretisering van de plannen, zodat zij zich hier op kunnen voorbereiden.