Convenant sponsoring scholen verlengd; OCW vraagt input scholen voor evaluatie

22 mei 2019

Het convenant waarin de spelregels voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd, is verlengd tot en met eind 2019. De komende periode zal het convenant geëvalueerd worden door de ondertekenaars, waaronder het ministerie van OCW en de VO-raad en PO-Raad. Als onderdeel hiervan vraagt OCW een aantal scholen een vragenlijst over hun ervaringen met het convenant in te vullen. Doel is om op basis van de evaluatie per 1 januari 2020 een nieuw convenant af te sluiten.

Het convenant rond sponsoring is opgesteld om scholen en andere partijen houvast geven bij het maken van afspraken met bedrijven en leerlingen te beschermen. Ook moet het medezeggenschapsraden een goede positie geven om het gesprek met hun school te voeren over dit thema.

In het convenant stellen de ondertekenaars onder meer dat de continuïteit van het primaire proces niet af mag hangen van sponsoring, omdat deze bijdrage geen zekerheid biedt. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet overeenkomen met de onderwijsdoelstelling en visie van de school. De school moet daarnaast inspraak in het sponsorbeleid toelaten zodat er binnen de school en bij ouders voldoende draagvlak is.

Formeel is het convenant op 1 januari 2019 beëindigd. Partijen hebben echter afgesproken om de looptijd van het convenant - na doorvoering van een paar technische wijzigingen - met een jaar te verlengen. 

De partijen die het convenant hebben ondertekend zijn: de Staat der Nederlanden, VO-raad, PO-Raad, AVS, AOb, CNV Onderwijs, Landelijke Ouderraad, LAKS, VNO-NCW, MKB-Nederland en Groep Educatieve Uitgeverijen.

Evaluatie: uw input gevraagd

De convenantspartijen streven ernaar om per 1 januari 2020 een nieuw convenant af te sluiten. Het is de bedoeling om hierbij de aanbevelingen mee te nemen uit de evaluatie van het huidige convenant, die momenteel plaatsvindt. 

Om tot een goede evaluatie - en daarmee ook een goed nieuw convenant dat aansluit bij de beleving van scholen - te kunnen komen, is de input van scholen erg belangrijk. Het ministerie van OCW heeft Regioplan daarom gevraagd te onderzoeken wat de ervaring van scholen is met sponsoring en welke mening schoolleiders en MR-leden hierover hebben. Een deel van de vo-scholen ontvangt een uitnodiging om via een vragenlijst hieraan mee te werken. Het kost ongeveer 5 tot 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Ook scholen die niet worden gesponsord, kunnen deelnemen; voor de convenantspartijen is het ook belangrijk te weten hoe deze scholen tegenover sponsoring staan.