Curriculumcommissie pleit voor periodiek onderhoud en uit zorgen over overladenheid curriculum

10 april 2024

De wetenschappelijke Curriculumcommissie concludeert in haar vijfde tussenadvies dat de nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen & wiskunde voldoen als structurerende leerplankaders. Wel adviseert de commissie een aantal bijstellingen te doen. Er blijven zorgen over de overladenheid van het curriculum.

De commissie constateert dat de kerndoelen in belangrijke mate houvast geven aan scholen, vooral waar het de concretisering betreft, maar minder voor het terugdringen van overladenheid. Zij richt zich in haar advies op bijstellingen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en op bijstellingen die op termijn kunnen plaatsvinden.  Hiertoe kan worden aangesloten op het nog lopende ontwikkelproces bij de andere leergebieden.

Regelmaat en voorspelbaarheid bij toekomstige bijstellingen van het curriculum

Er is een goed lopend systeem van periodiek curriculumonderhoud nodig. Een vaste cyclus van bijstellingen via een onderhoudskalender voor het curriculum moet zorgen voor regelmaat en voorspelbaarheid. Volgens de commissie is een permanent en onafhankelijk college nodig dat alle stemmen weegt en de minister adviseert. Dit college buigt zich over operationele adviezen bij de onderhoudskalender en periodiek over de opbouw van de gemeenschappelijke kennisbasis. Signalen uit onderwijs, wetenschap, samenleving en/of politiek worden nu niet in samenhang meegenomen in de aanloop naar de bijstelling van het curriculum.

In december 2024 komt de commissie met haar eindadvies over onder meer de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid en de conceptexamenprogramma’s voor Nederlands, wiskunde havo/vwo, de moderne vreemde talen, maatschappijleer, Fries, de klassieke talen en het bètacurriculum.