Dashboard (brede) brugklassen gepubliceerd

18 december 2018

Het ministerie van OCW heeft een dashboard gepubliceerd dat inzicht geeft in het regionale en lokale aanbod van (brede) brugklassen in Nederland. Aan de hand van dit dashboard kunnen scholen en besturen met elkaar in gesprek gaan over het aanbod in hun regio en of gezamenlijke maatregelen nodig zijn om een toereikend aanbod van verschillende type brugklassen - waaronder brede brugklassen - te (blijven) garanderen.

OCW geeft hierbij aan het van belang te vinden dat alle leerlingen in Nederland de mogelijkheid hebben in een brugklas te starten waarbij zij het meest gebaat zijn, of dit nu een categorale, een brede of een verlengde brugklas is. Het ministerie streeft ernaar dat voor (nagenoeg) elke leerling ‘op fietsafstand’ de gelegenheid bestaat om in een brede brugklas in te stromen. Categorale scholen wordt daarnaast gevraagd om samen te werken met scholengemeenschappen, om een soepele overgang voor leerlingen mogelijk te maken naar schoolsoorten die zij zelf niet aanbieden.

Zoals vastgelegd in het geactualiseerde sectorakkoord vo (2018), deelt de VO-raad de ambitie om in alle regio’s een dekkend aanbod van brede brugklassen te realiseren. Het is belangrijk dat leerlingen voor wie nog niet duidelijk is welk onderwijstype het beste past, naar een brede brugklas kunnen gaan. Dit biedt met name kansen aan laatbloeiers en leerlingen met laagopgeleide ouders, die soms te laag worden ingeschat of extra tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ook de Onderwijsraad onderschrijft het belang van brede brugklassen in dit kader.
 
Om tot een dekkend aanbod van verschillende soorten brugklassen te komen, is regionale samenwerking tussen scholen cruciaal. De VO-raad vraagt scholen om verder te kijken dan het belang van de eigen school en deze samenwerking aan te gaan.

Zie daarnaast de brief die OCW deze week aan scholen stuurt over het dashboard en aanbod brugklassen in de regio.