Debat curriculumherziening: focus op basisvaardigheden

06 april 2022

Een spoedige en integrale herziening van de kerndoelen met een gefaseerde implementatie, met focus op de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Met deze aanpak wil minister Wiersma de curriculumherziening terugbrengen naar heldere en behapbare delen, zonder het geheel uit het oog te verliezen. Tijdens het debat over de curriculumherziening van woensdag 6 april jl. was er veel steun voor de voortvarende aanpak van de minister, maar maakte een deel van de Kamer kritische kanttekeningen.

Een deel van de Kamer vindt dat de geschetste route nog steeds te weinig focus heeft. Volgens D66 zou de focus beperkt moeten worden tot taal en rekenen in het primair onderwijs. De minister onderstreepte het belang van het aanbrengen van focus en stelde tegelijkertijd vast dat het vooral een én-én-verhaal is, waarbij zowel de volgorde als de focus van belang is. Ook benadrukte de minister dat de herziening moet aansluiten bij het 'Masterplan Basisvaardigheden' dat voor de zomer een uitwerking krijgt. 

Risico op onevenwichtige set van kerndoelen 

De VO-raad is verbaasd dat digitale geletterdheid en burgerschap door een deel van de Kamer als minder urgent wordt gezien. Scholen worden - juist vanuit de politiek - op hun belangrijke rol bij deze onderwerpen aangesproken. We zien een behoefte bij scholen aan meer duidelijkheid over wat hun opdracht in deze behelst.

Ook maken we ons zorgen over een verminderde samenhang binnen het curriculum als ervoor gekozen zou worden om in eerste instantie alleen de verdere ontwikkeling van de kerndoelen voor taal en rekenen op te pakken. Het curriculum in de onderbouw bevat een breed scala aan vakken. Een te smalle focus en gefaseerde ontwikkeling, zoals een deel van de Kamer beoogt, leidt in onze optiek tot een onevenwichtige set van kerndoelen en onduidelijkheid voor de vakdocenten wat hun rol en opdracht is wat betreft de basisvaardigheden in relatie tot de vakinhouden. Ook bieden we met deze aanpak geen oplossing voor de overladenheid in het curriculum die we nu ervaren. Juist een meer integrale aanpak met een focus op de basisvaardigheden, zoals de minister ook verwoordt in zijn brief aan de Kamer, kan hieraan bijdragen.    

Vervolg 

De minister wil haast maken met de verdere uitwerking van de kerndoelen van de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Tijdens het debat heeft Wiersma toegezegd te onderzoeken of en hoe dit kan worden versneld en de Kamer binnenkort per brief hierover te informeren.