Definitieve bedragen en betaalritme NPO bekend

29 juni 2021

Zoals vorige week aangekondigd heeft het ministerie van OCW de scholen vandaag geïnformeerd over de definitieve bedragen en het betaalritme van het Nationaal Programma Onderwijs voor het komende schooljaar, en hoe scholen zich moeten verantwoorden over het programma. In dit bericht zetten we de informatie voor u op een rij.
Update 27 augustus 2021: Het ministerie van Onderwijs heeft de definitieve regeling gepubliceerd.


Beschikbare middelen

Voor het inhalen van door corona opgelopen vertragingen wordt voor schooljaar 2021/2022 onder andere een vast bedrag per leerling beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt substantieel opgehoogd voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo. Voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op een onderwijsachterstand wordt nog eens een extra bedrag uitgekeerd. In de tabel staat het overzicht van welke bedrag wanneer verwacht kan worden. Voor het VO gelden twee betaalmomenten waarvan de eerste in november. De VO-raad heeft gepleit voor een snellere eerste uitbetaling en voor een meer regelmatig betaalritme, maar het ministerie geeft aan dat dat voor DUO niet uitvoerbaar is.

Schooljaar 2021-2022 Per leerling Betaalmoment
vwo, havo, mavo en 1e en 2e leerjaar vbo* € 701,16 In één keer in november 2021
praktijkonderwijs en 3e en 4e leerjaar vbo* € 1.051,74 In één keer € 701,16 in nov. 2021
In één keer € 350,58 in het voorjaar 2022
(voortgezet) speciaal onderwijs (regime po) € 1.402,32 Maandelijks met ingang van september 2021
Schooljaar 2021-2022 Per achterstandsscore Betaalmoment
CBS-indicator vo € 1.038,63 In één keer in het voorjaar 2022

 

Achterstandsmiddelen

De omvang van de aanvullende achterstandsmiddelen wordt bepaald aan de hand van het aantal punten achterstandsscore dat wordt berekend door het CBS. Het CBS heeft de volledige lijst van scholen met de berekende achterstandsscore op hun website gepubliceerd.

Deze rekenmethode wordt in het po al gebruikt om de risico’s op achterstanden bij leerlingen te voorspellen, en zo de reguliere achterstandsmiddelen in het po te verdelen. Deze po-methodiek is, na verder onderzoek, ook doorontwikkeld voor het vo, om op termijn de huidige LPA systematiek te vervangen. De aanvullende achterstandsmiddelen vanuit het NP Onderwijs worden dus op een andere manier berekend dan de huidige reguliere LPA middelen. Daarbij komen, door een lagere drempelwaarde, meer scholen in aanmerking voor extra middelen dan bij de verdeling van de LPA middelen.

Op woensdag 30 juni heeft OCW op de website van NPOnderwijs.nl een rekentool geplaatst waarmee scholen kunnen zien op welk bedrag zij in totaal kunnen rekenen.

Andere beschikbare bedragen

Naast voorgaande bedragen zijn er ook bedragen beschikbaar voor:

  • nieuwkomers
    die tussen 1 april 2020 en 1 april 2021 korter dan 2 jaar in Nederland waren en die in de Internationale Schakelklas (ISK) of in het reguliere onderwijs zaten. Per school is een bedrag berekend op basis van het aantal nieuwkomers dat op de (5) peildata 1 april 2020, 1 juli 2020, 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021, op de school stond ingeschreven. Deze informatie is afkomstig uit BRON. Per peildatum gaat het om een bedrag van € 2.619,47 per leerling. Het betaalmoment is juni 2022 en wordt dan voor zowel schooljaar 2021/2022 als schooljaar 2022/2023 uitgekeerd.
  • samenwerkingsverbanden
    Zij ontvangen extra geld om het langere verblijf op te vangen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro). Hiervoor wordt het bedrag voor regulier bekostigde leerlingen opgehoogd met € 17,56 per leerling. Het budget voor het pro is een extra bedrag van € 237,02 per leerling in het praktijkonderwijs.
    Dit bedrag wordt in schooljaar 2021-2022 maandelijks uitbetaald vanaf augustus 2021 (vso), respectievelijk vanaf september (pro) waarbij het bedrag pro voor augustus ook in september wordt uitgekeerd. Samenwerkingsverbanden kunnen deze gelden naar eigen inzicht besteden.
     

De bedragen voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden maken geen deel uit van de door OCW beschikbaar gestelde rekentool.

Alle hiervoor beschreven onderdelen van bekostiging maken deel uit van de in juli 2021 te publiceren regeling ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO’.

Mogelijke verlenging looptijd

Het NPO heeft een looptijd van 2,5 jaar (t/m eind schooljaar 2022/2023). In de Kamer zijn moties ingediend om – als blijkt dat scholen meer tijd nodig hebben om hun middelen uit te geven - deze looptijd te verlengen met één of twee schooljaren. De minister heeft toegezegd dat hij in het voorjaar van 2022 de Kamer zal informeren over de voortgang van het NPO en op basis daarvan een besluit zal nemen over een eventuele verlenging.

Uitbetaling Examengelden 2021

Rondom de examens van 2021 zijn ook enkele aanvullende (financiële) regelingen getroffen voor vo, vso en vavo.
Uitbetaling zal, anders dan eerder gecommuniceerd, uiterlijk plaatsvinden in oktober omdat OCW gebruik gaat maken van de door de accountant vastgestelde leerlingaantallen. Het gaat dan om de compensatieregelingen ‘regio Noord’ en de ‘Extra werklast NL’.

Aanvullende bekostiging eindexamens 2021 Bedrag per kandidaat Uitbetaald uiterlijk
Regio Noord (incl. SGM Bonaire) € 157 oktober 2021
Extra werklast, a) bedrag per examenkandidaat € 74 oktober 2021
Extra werklast, b) bedrag per 2e-herkanser € 223 voorjaar 2022


Omdat gebruik gemaakt gaat worden van de leerlingaantallen die door de accountant geverifieerd zijn, is het wel een voorwaarde dat de jaarverslagen tijdig, op 1 juli 2021, zijn ingediend bij DUO. Als deze datum niet gehaald is, dient door het bestuur een aanvraag te worden gedaan bij OCW om de betreffende bedragen uitbetaald te krijgen.
Om de uitkering van de ‘2e-herkansers’ goed en tijdig te laten verlopen is de voorwaarde dat de betreffende aantallen vóór 8 september 2021 zijn geregistreerd in het leerlingadministratiesysteem dat een verbinding heeft met het Register Onderwijs Deelnemers. Uitkering van dit variabel deel vindt plaats in juni 2022.

De extra bekostiging ‘ondersteuning eindexamenkandidaten’ kent een bedrag per eindexamenkan-didaat indien scholen géén leerplusmiddelen ontvangen, en een bedrag per eindexamenkandidaat voor scholen die wel leerplusmiddelen ontvangen.

Aanvullende bekostiging eindexamens 2021 Bedrag per kandidaat Uitbetaald uiterlijk
Ondersteuning eindexamenleerlingen op scholen die geen leerplus krijgen € 177 oktober 2021
Ondersteuning eindexamenleerlingen op scholen die leerplus krijgen € 265 oktober 2021

 

In eerdere communicatie is gesproken over 20% respectievelijk 30% van de eindexamenleerlingen, met een bedrag van € 885 per eindexamenkandidaat. Dit komt overeen met de € 177 en € 265. Voor vavo-studenten gelden dezelfde bedragen per eindexamenkandidaat.

Scholen in het vso ontvangen een vast bedrag van € 389 per eindexamenkandidaat (met uitstroomprofiel vervolgonderwijs in laatste leerjaar) voor ondersteuning én de eventuele 2e herkansingen. Deze bedragen worden in december 2021 uitgekeerd.

Om per school te kunnen berekenen wat men aan examengelden gaat ontvangen zal OCW ook een informatietool ontwikkelen die in augustus beschikbaar komt. Het door de VO-raad samenvattende totaaloverzicht met alle van toepassing zijnde corona-/npo-middelen is weer geactualiseerd.

Verantwoording

Op 30 juni is ook meer bekend gemaakt over de manier waarop scholen zich moeten verantwoorden over de besteding van de NPO-middelen.

De verantwoording over de besteding van de NPO middelen vindt, zoals eerder al aangekondigd, plaats via de jaarverslaggeving. Het NPO wordt beschouwd als een ‘maatschappelijk thema’, wat betekent dat in het bestuursverslag dient te worden ingegaan op de besteding (op bestuursniveau) en een mogelijke doorkijk naar de resultaten tot dan toe. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma.
Aanvullend zal aan besturen via XBRL gevraagd worden per school aan te geven welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart, of de MR instemming heeft verleend bij de besteding, en welk deel van de middelen is besteed aan externe inhuur.