Definitieve bedragen NP Onderwijs en arbeidsmarkttoelage 2022-2023 bekend

22 mei 2022

Het ministerie van OCW heeft via NPOnderwijs.nl de definitieve bedragen bekend gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs 2022-2023. De bedragen voor komend schooljaar vallen voor het voortgezet onderwijs, zoals eerder al bekend werd, hoger uit dan het afgelopen schooljaar.
Update 23 mei 2022: de definitieve regeling is officieel gepubliceerd zonder verrassingen.

Hoewel het gaat om de bekostiging van schooljaar 2022-2023 is eerder al besloten dat de besteding ervan indien nodig kan worden uitgesmeerd over de twee schooljaren erna tot en met 2024-2025.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er ook middelen beschikbaar gesteld om personeel op 15% van de scholen met de relatief hoogste achterstandsscore ruimer te belonen. De scholen (vestigingen) die hiervoor in schooljaar 2022-2023 in aanmerking komen zijn dezelfde als in schooljaar 2021-2022. Deze arbeidsmarkttoelage is bedoeld voor alleen schooljaar 2022-2023.

Beschikbare middelen NPO

Opnieuw is er een vast bedrag per leerling beschikbaar en wordt dit bedrag met 50% opgehoogd voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo. Het aantal leerlingen wordt uiterlijk in november 2022 vastgesteld en berekend op basis van het door de accountant gevalideerde aantal leerlingen per 1 oktober 2021.
Scholen met veel leerlingen met een hoger risico op een onderwijsachterstand ontvangen daarnaast een extra bedrag. Dat bedrag is voor schooljaar 2022-2023 substantieel opgehoogd.

In de tabel staat het overzicht van welke bedrag wanneer verwacht kan worden.

Schooljaar 2022-2023 Per leerling Betaalmoment
vwo, havo, mavo en 1e en 2e leerjaar vbo* € 820,00 5/12 in november 2022 en 7/12 in februari 2023
praktijkonderwijs en 3e en 4e leerjaar vbo* € 1.230,00 5/12 in november 2022 en 7/12 in februari 2023
(voortgezet) speciaal onderwijs (regime po) € 1.000,00 Maandelijks met ingang van augustus 2022
Schooljaar 2022-2023 Per achterstandsscore Betaalmoment
CBS-indicator vo € 1.887,84 5/12 in november 2022 en 7/12 in februari 2023


Achterstandsmiddelen

De omvang van de aanvullende achterstandsmiddelen wordt bepaald aan de hand van het aantal punten achterstandsscore dat wordt berekend door het CBS en is daarmee gelijk aan de methodiek die vorig jaar voor deze NPO middelen is gebruikt. Door uit te gaan van de nieuwe leerlingtelling van 1 oktober 2021 kan de achterstandsscore afwijken ten opzichte van de score van vorig jaar.

Op de website van NPOnderwijs.nl is een rekentool geplaatst waarmee scholen kunnen zien op welk bedrag zij in totaal kunnen rekenen.

Samenwerkingsverbanden en nieuwkomers

Samenwerkingsverbanden ontvangen een aanvullende bekostiging in verband met de hogere kosten door de aanwezigheid van extra leerlingen in het praktijkonderwijs. Hiervoor wordt het bedrag voor regulier bekostigde leerlingen opgehoogd met € 17,64 per leerling. Het budget voor het pro is een extra bedrag van € 237,67 per leerling in het praktijkonderwijs. Dit laatste bedrag wordt vanaf september uitbetaald waarbij het bedrag voor augustus ook in september wordt uitgekeerd. Samenwerkingsverbanden kunnen deze gelden naar eigen inzicht besteden.
De bedragen voor samenwerkingsverbanden maken geen deel uit van de door OCW beschikbaar gestelde rekentool.

Bedragen voor nieuwkomers zijn binnen de aanvullende regeling NPO 2021-2022 voor beide schooljaren vastgesteld. Betaling van deze middelen vindt plaats in juni 2022.

Arbeidsmarkttoelage

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn middelen beschikbaar gesteld om personeel op 15% van de scholen met relatief hoogste achterstandscore ruimer te belonen. De scholen (vestigingen) die hier voor schooljaar 2022-2023 voor in aanmerking komen zijn dezelfde als in schooljaar 2021-2022.

De aanvullende bekostiging voor 2022-2023 bestaat uit een bedrag per leerling en wordt bepaald op basis van het leerlingaantal per 1 oktober 2021. Voor pro-vestigingen gaat het om € 772,10 per leerling, voor de overige vestigingen van scholen voor het voortgezet onderwijs gaat het om € 617,35 per leerling. Uitbetaling door OCW vindt plaats met ingang van augustus 2022 in maandelijkse termijnen van gelijke omvang.

Op de website van NPOnderwijs.nl is een rekentool geplaatst waarmee scholen kunnen zien of, en zo ja, op welk bedrag zij in totaal kunnen rekenen.

Hoewel de VO-raad het eens is met het beoogde doel van deze regeling zien we nog wel mogelijkheden om de regeling beter te laten aansluiten bij de wensen van het veld. Uit de tweede voortgangsrapportage NPO is gebleken dat de toelage wisselend wordt beoordeeld. Zo hebben besturen moeite met de huidige verdeling van de toelage over de vestigingen. De VO-raad pleit dan ook – met het oog op structurele invoering van de regeling - voor een goede evaluatie van de regeling

Verantwoording

De (lumpsum) verantwoording van de besteding van middelen uit beide regelingen vindt plaats in de jaarverslaglegging overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening bevat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.
Voor de besteding van de NPO-middelen geldt daarnaast (net als vorig jaar) het verstrekken van aanvullende informatie over de verrichtte activiteiten via XBRL.