Dekker belooft uitwerking experiment en pilot voor maatwerk

29 april 2016

Staatssecretaris Dekker is voornemens een breed experiment voor maatwerk te starten dat focust op de toelating tot het hoger onderwijs. Dat bleek donderdag 28 april 2016 in een debat van de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het maatwerkdiploma en flexibilisering. Ook komt er een pilot naar het recht op maatwerk waarbij leerlingen en ouders een school kunnen verzoeken maatwerk te bieden.

Vakken op een hoger (en lager) niveau vermelden op het diploma

Voor het debat kon het afsluiten van vakken op een lager niveau rekenen op steun van meerdere partijen. De Tweede Kamer was verheugd over de plannen voor het maatwerkdiploma en wil dat het snel wordt ingevoerd. Een deel van de Kamer wil dat een enkel vak op een lager niveau vermeld wordt op het diploma en dat dit ook wordt meegenomen in het experiment naar de toelating tot het hoger onderwijs. Eerder deze maand toonden de drie VO-scholen die deelnamen aan het rondetafelgesprek en de VO-raad, het LAKS en Ouders & Onderwijs zich hier voorstander van. In het aangevraagde VAO wordt hier verder over gesproken.

Experiment toelating HO en Colloquium doctum

De staatssecretaris stelde in zijn brief van 16 februari voor een experiment te starten naar het colloquium doctum (toelatingstest voor ho & wo) voor leerlingen die eenzijdig cognitief begaafd zijn. Dat betekent dat de opleiding zelf bepaalt of, en onder welke voorwaarden, een leerling met een diploma dat geen toelating biedt, toch kan worden toegelaten. Het experiment geldt voor hbo en wo, omdat het binnen het mbo al kan. Tijdens het debat vroegen enkele partijen om nu al de leeftijd van het colloquium doctum te verlagen. De staatssecretaris liet weten daar niets voor te voelen.

Pilot recht op maatwerk

De Kamer staat positief tegenover het voorstel van de staatssecretaris om een pilot met scholen te starten naar het recht op maatwerk. De VO-raad steunt dit recht waarbij ouders en leerlingen leidend zijn bij het verzoek om maatwerk en vindt ook dat de school en de leraar de deskundigen zijn om te beoordelen of (en wanneer) de leerling het volgen van vakken op een hoger niveau aan kan.

Plusdocument

De staatssecretaris toonde zich in het debat opnieuw voorstander van het plusdocument maar zowel in de Tweede Kamer als in zijn brief van 16 februari deed hij hiertoe geen concreet voorstel. Ook de Kamerleden kwamen niet met een aanscherping. Net als het LAKS pleit de VO-raad ervoor het plusdocument onderdeel te maken van het diploma omdat dan ook de niet-cognitieve talenten van leerlingen zichtbaar zijn bij de overstap naar het vervolgonderwijs.

Herziening slaag/zakregeling

In de brief van 16 februari geeft de staatssecretaris aan dat het belangrijk is dat scholen gecompenseerd worden via het leerresultatenmodel. Het voorstel kan naar verwachting rekenen op steun van een meerderheid van de Kamer.