Demissionaire begroting met verschuiving van subsidies

19 september 2023

De begroting voor 2024 van het demissionaire kabinet bevat nauwelijks nieuw beleid. Wel is sprake van een nieuwe ‘brugfunctionaris’ en is een aantal wijzigingen in subsidies te zien. Het kabinet kiest er in 2024 voor om de subsidie voor schoolmaaltijden voort te zetten, helaas ten koste van de subsidie voor de heterogene brugklassen.

Nieuwe subsidieregeling voor inzet brugfunctionarissen 

Vanaf 2024 is er structureel 11,5 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van brugfunctionarissen op vo-scholen, als onderdeel van de aanpak gericht op kansengelijkheid. De Kamer nam vorig jaar een motie van de PvdA aan waarin de regering verzocht werd de inzet van brugfunctionarissen bij onder andere armoede te verbreden. Een brugfunctionaris richt zich op de verbinding tussen ouders en school en kan een rol spelen bij de ingang naar jeugdzorg en gemeenten en bij armoedesignalering- en preventie. 

De eerste drie jaar komen de middelen beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling, die wordt opengesteld in het voorjaar van 2024. Per school is een vast bedrag beschikbaar. Bij overinschrijving krijgen scholen met veel leerlingen met een risico op achterstanden (CBS-indicator) voorrang. Voorafgaand aan de aanvraagperiode wordt meer informatie beschikbaar gesteld, waaronder een folder met praktijkvoorbeelden.  

Na afloop van de regeling beziet het kabinet op basis van onderzoek hoe de middelen het beste kunnen worden ingezet en verdeeld binnen de bekostiging aan scholen.

Praktijkonderwijs

In de begroting is ruimte gevonden om voor het praktijkonderwijs te investeren in de intensivering van preventieve netwerken en een reisproduct. Concreet betekent dit dat er bekostiging beschikbaar komt voor de netwerkcoördinatoren, die binnen een arbeidsmarktregio contacten leggen en onderhouden tussen scholen en partners als gemeenten, werkgevers en het UWV. Zij ondersteunen de pro-scholen bij het gedurende twee jaar volgen van leerlingen nadat ze zijn uitgestroomd, Ook ondersteunen zij de leerlingen bij het vinden van een passende baan. Met de investering in het reisproduct krijgen pro-leerlingen – net als mbo-leerlingen – een gratis ov-kaart om naar hun stageadres te kunnen reizen.

Voorzetting Schoolmaaltijden in 2024 voor huidige deelnemers 

Voor 2024 is 166 miljoen euro beschikbaar voor het voortzetten van het bieden van schoolmaaltijden door de huidige deelnemende scholen aan het programma Schoolmaaltijden. Zo willen de ministeries van OCW, SZW en VWS de deelnemende scholen en hun leerlingen continuïteit bieden, voor in ieder geval 2024.

Momenteel neemt ongeveer een vijfde van de scholen deel aan het programma Schoolmaaltijden. Ook de voortzetting van dit programma in 2024 zal worden uitgevoerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Bij de voortzetting blijven de twee mogelijkheden bestaan: scholen kunnen kiezen tussen een maaltijd op school of een boodschappenkaart voor thuis. 

De financiering van de schoolmaaltijden wordt deels betaald uit de begroting van OCW. Hiervoor wordt o.a. 55,5 miljoen euro onttrokken aan de subsidieregeling brede brugklassen, het gehele bedrag dat hiervoor gereserveerd stond. Hoewel de VO-raad het goed vindt dat het programma schoolmaaltijden wordt voortgezet, vinden wij het principieel onjuist dat hiervoor onderwijsgeld wordt gebruikt. Het aanbieden van schoolmaaltijden is een maatregel in het kader van armoedebestrijding. De financiering hiervan hoort niet op de onderwijsbegroting thuis.

Schoolmaaltijden met 55,5 miljoen euro bekostigen uit de subsidieregeling voor brede brugklassen (doel: vergroten kansengelijkheid) is het paard achter de wagen spannen. We pleiten voor financiering van schoolmaaltijden uit het budget voor armoedebestrijding én voor stimuleringsmaatregelen voor brede brugklassen.