Derde onderwijs- en zorgbrief naar de Tweede Kamer

11 november 2020

Op 10 november stuurden minister Slob (OCW) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) de derde onderwijs- en zorgbrief naar de Kamer over de voortgang van de landelijke maatregelen om zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Met deze maatregelen kunnen professionals eenvoudiger passende combinaties van onderwijs en zorg bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben.


De verschillen in stelsels maken het niet eenvoudig om de verbinding tussen zorg en onderwijs te versterken. In de bijlage bij de brief wordt geschetst waar beide stelsels elkaar raken én waar ze elkaar in de weg zitten. Daarom dringt de VO-raad met alle partijen op meer eenheid aan, onder meer door wet- en regelgeving aan te passen.

Om die reden komt er een wetsvoorstel om het onderwijskundig perspectief mee te nemen bij vrijstellingen van de leerplicht. Er volgt ook een wetsvoorstel voor een doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp in de regio en voor een heldere rol van samenwerkingsverbanden bij verzuim. 

Meer tijd, kennis en ervaring nodig

Voor verdere wijzigingen is meer tijd nodig, want de systemen voor onderwijs en zorg hebben waardevolle elementen die verloren kunnen gaan door overhaaste stappen. Er is meer kennis en ervaring nodig uit experimenten en pilots, om ook voor de langere termijn het goede te doen voor de kinderen.  

Het einddoel is een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen alle kinderen onderwijs en zorg krijgen die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. 

Dat begint met een goede ondersteuningsstructuur op scholen, waarin jeugdgezondheidszorg, ambulante hulp, orthopedagogen en maatschappelijk werkers actief zijn. Daarmee wordt het ook mogelijk om in een vroeg stadium problemen te signaleren en snelle en gepaste ondersteuning of hulp te bieden.

Samenwerkingsinitiatieven zorg en onderwijs

Er zijn al veel initiatieven waarin zorg en onderwijs goed samenwerken. Passend onderwijs heeft bijgedragen aan een verbetering van het aanbod en de basisondersteuning in de scholen. Veel gemeenten en regio’s werken in pilots met het onderwijs aan maatwerkmogelijkheden voor kinderen. Er zijn steeds meer regionale partnerschappen tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten en jeugdzorgregio’s. Ook is er overleg en actie om onderwijs en jeugdzorg samen te laten komen. 

Voortgang maatregelen

In de brief wordt de voortgang van de maatregelen geschetst aan de hand van vier thema’s:

  1. Het organiseren van zorg in onderwijstijd
  2. De ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen
  3. Het vervolg van het Thuiszitterspact
  4. Wat van bestuurders verwacht wordt om duurzame afspraken te maken in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).