Diverse moties passend en inclusiever onderwijs aangenomen

21 april 2022

In het vervolg op het debat over de voortgangsrapportage passend onderwijs van 30 maart is een aantal moties ingediend en aangenomen in de Tweede Kamer. De Kamer vraagt de regering onder meer te sturen op zwaarwegende prioriteiten voor passend onderwijs en te regelen dat scholen bij nieuw- of verbouw altijd moeten voldoen aan de Europese normen voor toegankelijkheid.

Onderwijs aan Zieke Leerlingen, huisvesting en de Monnikskap

Naar aanleiding van het voornemen van minister Wiersma om een landelijke voorziening in te richten voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen (OZL) stelt de Kamer  dat de huidige voorziening OZL functioneert en de mogelijke alternatieven om het functioneren verder te verbeteren niet voldoende zijn onderzocht. De VO-raad heeft bij de internetconsultatie over het betreffende wetsvoorstel ook vragen gesteld bij dit voornemen. 

De Kamer verzoekt de regering verder in een – aangenomen - motie te regelen dat scholen bij nieuw- of verbouw altijd moeten voldoen aan de Europese normen voor toegankelijkheid en dat bij tussentijds onderhoud toegankelijkheid altijd moet worden meegenomen. In het kader van de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs is dit voor de VO-raad een redelijk verzoek, waarbij ook de gemeentes hun rol moeten pakken aangezien het over huisvesting gaat. Om te komen tot inclusiever onderwijs zou het ook goed zijn om bij plannen voor nieuwbouw altijd te onderzoeken of gezamenlijke huisvesting van regulier en speciaal onderwijs mogelijk is.

De Kamer maakt zich zorgen over het voortbestaan van De Monnikskap, als voorbeeld van inclusief onderwijs. De VO-raad deelt die zorg niet. Er zijn gesprekken geweest met de bestuurder van De Monnikskap, het betrokken samenwerkingsverband, de sectorraad swv vo en het ministerie van OCW. In dit kader zijn afspraken gemaakt, die het voortbestaan van De Monnikskap garanderen én die passen binnen de vigerende bekostigingsregels, waardoor de bijzondere regeling voor de Monnikskap afgebouwd kan worden. In toenemende mate betaalt het swv van herkomst de kosten voor een leerling die naar de Monnikskap gaat. In het netwerk van swv’en in Zuid-Oost Nederland (waar de meeste leerlingen van de Monnikskap vandaan komen) is hierover regelmatig gesproken en er zijn werkbezoeken georganiseerd en gesprekken gevoerd over aanmeldings- en toewijzingsprocedures. Vooralsnog werken en denken alle swv’en constructief mee. 

Prioriteiten voor passend onderwijs en landelijke norm voor basisondersteuning

In een motie van JA21 vraagt de Kamer om vooral te sturen op zwaarwegende prioriteiten voor passend onderwijs (en niet op secundaire doelen), omdat het vanwege de volle klassen en lerarentekorten al ingewikkeld genoeg is om de basisvaardigheden bij te brengen. De VO-raad herkent dit pleidooi en pleit er ook voor om niet alle 25 verbeterpunten passend onderwijs tegelijk over het onderwijs uit te storten.  De motie van JA21 is door Wiersma overgenomen. 

In het debat gaf de minister, in reactie op een vraag van de SP over de landelijke norm voor basisondersteuning, tenslotte aan dat in 2023 een norm wordt ingevoerd voor dyslexie, hoogbegaafdheid en executieve functies. De VO-raad blijft betrokken bij het vervolgtraject en blijft pleiten voor voldoende ruimte om in te spelen op de leerlingenpopulatie.