Eerste bevindingen afbouw reserves samenwerkingsverbanden positief

07 juli 2021

De voorlopige cijfers laten zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald door samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is een mooi eerste resultaat. Ook de geplande afbouw voor 2022 is in lijn met het sectorplan.

Alle 151 samenwerkingsverbanden hebben gehoor gegeven aan de oproep van de werkgroep* om een bijdrage te leveren aan het sectorplan en zo generieke kortingen te voorkomen. Een respons van 100% dus. Bovendien is er bij alle samenwerkingsverbanden instemming van toezichthouder en ondersteuningsplanraad.

In vervolg op het sectorplan ‘afbouw (mogelijk) bovenmatige reserves’ dat eind januari aan de minister is aangeboden, diende elk individueel samenwerkingsverband voor 7 mei 2021 hun eigen plan bij OCW in te dienen waarmee ze de bovenmatige reserves in de komende twee jaren willen terugdringen.

Samenwerkingsverbanden hebben de tijd om tot eind 2023 de bovenmatige reserves af te bouwen. Gedurende die periode zal dezelfde werkgroep, op verzoek van OCW, de afbouw monitoren en analyseren door twee keer per jaar een uitvraag uit te zetten bij de samenwerkingsverbanden en hierover te rapporteren. Het definitieve rapport van de eerste monitoring (op basis van de in mei ingediende plannen) zal in de eerste week van september aan de minister worden aangebonden.

Informatie naar OCW

Een aantal samenwerkingsverbanden heeft eind 2023 nog een reserve boven de signaleringswaarde. De werkgroep gaat hier nog een nadere analyse op maken die in het definitieve rapport zal worden opgenomen.

In het definitieve rapport over de eerste monitoring zal de werkgroep ook stilstaan bij een aantal actuele zaken die zeker van invloed zullen zijn op de vermogenspositie van samenwerkingsverbanden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan Nationaal Programma Onderwijs en de vereenvoudiging bekostiging po. Daarna zal de werkgroep zich gaan richten op de tweede monitoring die gepland is voor januari 2022.

* de vier samenwerkende partijen (Werkgroep M23: Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO Raad en VO-raad)