Eerste bijeenkomst van bij VO-raad aangesloten samenwerkingsverbanden passend onderwijs

22 september 2016

Op 19 september jl. vond een eerste bijeenkomst plaats van de samenwerkingsverbanden (swv’en) passend onderwijs die aangesloten lid zijn geworden van de VO-raad. “Een historisch moment dat aangesloten samenwerkingsverbanden nu voor het eerst bijeen zijn”, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in zijn openingswoord.

De VO-raad voorzitter benadrukte dat samenwerkingsverbanden - als gevolg van de invoering van passend onderwijs - meer dan voorheen een belangrijke partij zijn in het vo. Daarom is een goede aansluiting van de VO-raad op de swv’en van groot belang voor de sector.

Sinds eind 2015 kunnen samenwerkingsverbanden aangesloten lid worden bij de VO-raad. Na de Algemene Ledenvergadering in november 2015 is deze mogelijkheid in de statuten opgenomen. De aangesloten swv'en zullen met enige regelmaat bijeen komen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst wisselden de aanwezigen ideeën uit over wat het aangesloten lidmaatschap precies inhoudt, en werd gesproken over de plaats van swv’en in de organisatiestructuur van de VO-raad. Daarnaast werd vooral uitgebreid gesproken over hoe de VO-raad de belangen van samenwerkingsverbanden beter kan behartigen, en hoe de uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen (tussen de swv'en onderling en met de VO-raad) versterkt kan worden.

Conclusie van de middag was dat de samenwerking bij het realiseren van passend onderwijs op dit moment heel actueel is, zeker ook gezien de discussie over de koers van passend onderwijs voor de komende jaren die momenteel binnen de VO-raad en met de PO-Raad gevoerd wordt.

Na 6 oktober wordt een tweede bijeenkomst gepland.