Eerste Kamer stemt in met wet sociale veiligheid op scholen

26 mei 2015

Nadat de Tweede Kamer eerder akkoord was gegaan, heeft ook de Eerste Kamer op 26 mei de wet sociale veiligheid op scholen aangenomen. Dit betekent dat de wet in augustus 2015 in werking treedt. Met de wet worden schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

De VO-raad en PO-Raad vinden het belangrijk dat scholen en hun besturen leerlingen en personeel een sociaal veilige omgeving bieden. Veruit de meeste scholen voelen deze verantwoordelijkheid al, zijn voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten, discriminatie etc. en hebben zicht op de beleving van sociale veiligheid en op incidenten. Deze wet maakt dit nu expliciet.

Wat verandert er?

De wet is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO, WEC en WVO. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

  • het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  • het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  • de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

De Onderwijsinspectie zal hier vanaf augustus 2016 toezicht op gaan houden.

Monitoren

In de wet staat dat scholen een ‘gestandaardiseerd instrument’ moeten gebruiken om jaarlijks te meten hoe het ervoor staat met het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school. Het gaat daarbij niet om één en hetzelfde instrument voor alle scholen. Scholen die al een succesvol instrument gebruiken, kunnen dat blijven inzetten.

De VO-raad werkt momenteel aan de aanpassing van de leerlingtevredenheidsenquête in Vensters VO, zodat deze aansluit bij wat de nieuwe wet qua monitoring van scholen vereist. Deze enquête geldt dan ook als geschikt instrument om het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school te meten.

Actieplan sociale veiligheid

In oktober 2014 presenteerden de sectororganisaties een plan van aanpak sociale veiligheid dat scholen waar nodig ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen om een sociaal veilige omgeving te garanderen.

Als onderdeel van dit actieplan starten na de zomer ambassadeurs die voor bestuurders en schoolleiders een deskundig sparringpartner zijn op het gebied van sociale veiligheid. Daarnaast is na de zomer een nieuw digitaal format voor een schoolveiligheidsplan beschikbaar en worden weer regionale bijeenkomsten georganiseerd.