Eerste opbrengsten ‘Pilot onderbouwklas pro-vmbo’ gedeeld

09 september 2020

Het ministerie van OCW heeft in een factsheet de eerste opbrengsten gedeeld van de pilot waarbij scholen in het praktijkonderwijs samen met vmbo-scholen een gemengde onderbouwklas in kunnen richten voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo. Voorlopige conclusies zijn onder meer dat deze klassen bijdragen aan de motivatie en kansen van deze leerlingen.

In het afgelopen en het huidige schooljaar doen 27 scholencombinaties mee met de pilot gemengde onderbouwklassen pro-vmbo. In deze klassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo en worden leerlingen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Zij kunnen onder meer lessen volgen op een vmbo-locatie (maximaal 500 klokuren per jaar) en lessen volgen met vmbo-leerlingen. Leerlingen voor wie het vmbo de meest passende plek blijkt, stromen daarna door naar deze onderwijssoort. De andere leerlingen blijven op het praktijkonderwijs. Doel is om zo leerlingen bij wie aan de start van hun middelbare schoolcarrière nog niet duidelijk is of ze beter op hun plek zijn op het pro of vmbo, maatwerk en kansen te bieden.

Deze doelen lijken behaald te worden, zo blijkt uit de eerste opbrengsten van de pilot. Deelnemende scholen geven aan dat de pilot zorgt voor meer kansen voor de betreffende groep leerlingen om terecht te komen in de onderwijssoort die het beste bij hen past. De leerlingen in deze pro-vmbo klassen zijn ook zeer gemotiveerd, zo wordt gesteld, en de klassen hebben een positief effect op de beeldvorming van het pro. Een ander voordeel is dat er intensiever contact en samenwerking is met het vmbo, waarbij docenten in het pro en vmbo van elkaar kunnen leren. 

Scholen die ook interesse hebben in het opstarten van een dergelijke gemengde onderbouwklas, krijgen als tip van de pilotdeelnemers onder meer mee om ouders van meet af aan goed mee te nemen in de route en verwachtingen. En dat het belangrijk is dat er vanuit de schoolleiding oog is voor de – structurele – inzet van goede vmbo- docenten.