Eindevaluatie: wat kunnen we leren uit de proeftuinen onderwijs-zorg?

28 juni 2022

Tussen mei 2021 en mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde proeftuinen onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid. In deze proeftuinen is praktijkervaring opgedaan met het opzetten en/of verder ontwikkelen van een onderwijszorgaanbod op maat voor kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben, binnen de huidige wet- en regelgeving. In een eindevaluatie is in kaart gebracht wat binnen de proeftuinen is gerealiseerd en geleerd.

In de evaluatie zijn de geleerde lessen proeftuinoverstijgend in kaart gebracht, waarbij ze worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Hoewel ervaringen en opbrengsten uit de begeleiding van deze vijftien initiatieven niet zonder meer generaliseerbaar zijn, hebben ze een belangrijke illustratieve waarde en bieden ze inzichten voor (vergelijkbare) initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg (willen) aanbieden.

De evaluatie is opgebouwd uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de bevindingen uit de praktijk van de begeleiding van de proeftuinen. Het tweede hoofdstuk beschrijft de kennisdeling en bevat een ‘Stappenplan OZA’ met bijbehorende tools en documentatie.


Experiment 

Het is de bedoeling dat 80 onderwijs-zorgarrangementen met ingang van 1 januari 2023 toestemming krijgen om deel te nemen aan een experiment, waarbij zij kunnen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving die tijdens de proeftuinen als ongewenste belemmering werd ondervonden. Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs is alle actuele informatie over dit experiment te vinden

Voor aanvragers van het experiment onderwijs-zorgarrangementen organiseert het Steunpunt twee online spreekuren op 15 september en 13 oktober.  Na de zomervakantie kan je je hiervoor aanmelden.