Externe locaties voor voortgezet onderwijs wettelijk geregeld

03 maart 2021

Met het weer heropenen van de scholen voor alle leerlingen, worden scholen voor enkele organisatorische uitdagingen gesteld. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) biedt een grondslag voor de bevoegdheid van de burgemeester om publieke ruimtes voor het voortgezet (speciaal) onderwijs open te stellen.

Met deze mogelijkheid wordt een duidelijke oproep gedaan aan scholen en gemeenten om met elkaar te kijken hoe vraag (scholen) en aanbod (gemeenten, culturele- en andere marktpartijen van grotere locaties) op creatieve manier kan worden samen gebracht.

Als scholen een externe locatie willen inzetten, is het daarom aan te bevelen dat zij altijd eerst in overleg treden met de gemeente die verantwoordelijk is voor huisvesting. Gemeenten zijn in sommige gevallen ook eigenaar van andere (leegstaande) ruimtes, zoals sportzalen, of hebben zicht op mogelijkheden.

Dat er locaties gebruikt gaan worden voor onderwijs, die wel gesloten zijn voor die activiteiten waarvoor die gebouwen bedoeld zijn, komt omdat deze ruimte beschikbaar wordt gesteld voor het geven van onderwijs als gevolg van de versoepeling per 1 maart. Scholen wordt zo meer ruimte geboden voor het geven van fysiek onderwijs en tegelijkertijd aan de afstandsregel te voldoen in de gevallen dat een schoolgebouw slechts beperkt ruimte heeft voor het organiseren van fysiek onderwijs

Wat is van belang

Door het ministerie van OCW is, in samenwerking met VNG en VO-raad, een Q&A beschikbaar gesteld om scholen over diverse aspecten te informeren.

Naast het mogelijk overleg met gemeente is het belangrijk om te realiseren dat altijd de huidig geldende basisregels voor veiligheid en hygiëne ook volledig gelden voor de externe locaties. Het  onderwijs dat aangeboden wordt op zo’n externe locatie wordt meegeteld als onderwijstijd mits natuurlijk wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor onderwijstijd. Als de tijdelijke externe locatie structureel wordt ingezet (bijvoorbeeld voor de rest van het schooljaar) dient deze locatie gemeld te worden bij DUO, DUOZ.Voorzieningenplanning-VO@duo.nl, als tijdelijke nevenvestiging. DUO gaat per mail akkoord.

Nog steeds geldt dat reisbeperkingen zo veel mogelijk worden vermeden. Het heeft de voorkeur dat de locatie op fietsafstand is en er geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.

Kosten externe onderwijslocaties

Als er kosten verbonden zijn aan het gebruik van externe locaties voor het geven van fysiek onderwijs zullen scholen dit in eerste instantie van hun reguliere bekostiging / reserves kunnen doen.  Er is in de bekostiging echter geen rekening gehouden met deze uitgave. Het voorzien in adequate huisvesting is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeente krijgt hier middelen voor vanuit het gemeentefonds. Opnieuw een reden om in overleg te treden met de gemeente.

Er zal door het kabinet de komende weken worden gekeken waar scholen aan toe zijn bij de heropening van het v(s)o en hoe breed de behoefte is aan extra ruimte, wat scholen en gemeenten zelf kunnen doen en of er dan nog extra geld nodig is.