Financiële reserves van scholen in 2019 licht gestegen

14 oktober 2020

De besturen in het voortgezet onderwijs hebben 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat. Dit blijkt uit de brief die minister Slob aan de Tweede Kamer op 13 oktober 2020 heeft gestuurd. Daarbij geeft de minister direct aan dat deze brief eigenlijk te vroeg is voor een goede analyse van de financiële situatie van het onderwijs. Voor een volledige analyse wordt verwezen naar de nog uit te brengen Financiële Staat van het Onderwijs eind dit jaar.

Het positieve resultaat over 2019 is in het vo € 185 miljoen. Zonder de gelden uit het convenant (€ 150 miljoen uitgekeerd aan besturen in november 2019 en door hen in overleg met het personeel uitgegeven in 2020 en/of nog deels uit te geven in 2021), blijft er van dit resultaat nog € 35 miljoen over. Dit is ongeveer 0,35% van de totale jaarlijkse bekostiging. Het is ook een lager resultaat dan in 2018 van € 91,4 miljoen maar wel hoger dan begroot over 2019.

Waarom houden scholen geld over?

Dat er toch nog een positief resultaat is gerealiseerd ten opzichte van een begroot negatief resultaat heeft onder andere als mogelijke oorzaak de onvoorspelbaarheid van de bekostiging en de late communicatie erover. De geplande vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2022 zou dit (deels) moeten verhelpen.

De samenwerkingsverbanden realiseerden over 2019  een negatief resultaat, van € 1,1 miljoen. Daarmee zet de dalende trend van het exploitatieresultaat vanaf 2016 door. Door het negatieve resultaat zullen de mogelijk bovenmatige eigen vermogens afnemen. De negatieve resultaten van de samenwerkingsverbanden moeten er uiteindelijk toe leiden dat het bovenmatig eigen vermogen van de sector ook afneemt.