Gelijke Kansen Alliantie start Voorloperstraject Rijke Schooldag

28 april 2022

Scholen en gemeenten met een bestaand programma rondom verlengde of verrijkte schooldagen worden uitgenodigd deel te nemen aan het Voorloperstraject van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW. Binnen dit traject wordt met 45 lokale coalities met een bestaand programma een intensieve samenwerking van drie jaar aangegaan. Doel is om van de bestaande initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden, om zo uiteindelijk te komen tot een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag op een groeiend aantal locaties.

De coalities werken in een lerende aanpak samen aan een inhoudelijk programma waarbij het opbouwen en delen van kennis over werkzame elementen centraal staat. Ze worden hierbij ondersteund met kennis, middelen, data, onderzoek en communicatie. Na selectie worden hierover in een convenant afspraken gemaakt en vastgelegd.

Op korte termijn wordt in de Staatscourant de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’ gepubliceerd. Lokale coalities kunnen zich hiervoor vanaf dat moment tot en met uiterlijk 15 mei aanmelden bij de Gelijke Kansen Alliantie.