Gemeenten verplicht om integraal huisvestingsplan op te stellen

09 juli 2020

Door een wetswijziging zijn gemeenten in de toekomst verplicht om een integraal huisvestingsplan op te stellen voor het onderwijs. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Kamer op 9 juli 2020. In de wet wordt opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief van nieuwbouw wordt. De minister neemt hiermee de voorstellen over van de VO-raad, PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

In de brief aan de Tweede Kamer reageert de minister op het onderzoek van Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de knelpunten rondom onderwijshuisvesting. Het onderzoeksrapport beschrijft de problemen rondom bekostiging waarbij er spanning ontstaat tussen de ambities en de beschikbare middelen. De voorstellen die de minister nu overneemt, pakken een aantal knelpunten uit het rapport aan. Een ander knelpunt is dat de budgetten voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud gescheiden tot stand komen.

Gezamenlijk afspraken maken

De minister kiest voor een integrale aanpak waarbij schoolbesturen en gemeenten in gezamenlijkheid afspraken met elkaar maken op het gebied van onderwijshuisvesting. Met de komst van het verplichte IHP moeten schoolbesturen en gemeenten in overleg afspraken maken over lokaal gerichte prioritering rondom onderwijshuisvesting. Schoolbesturen stellen daartoe ook een meerjarig onderhoudsplan op. In de nieuwe wet wordt renovatie als voorziening in onderwijshuisvesting opgenomen. Renovatie wordt hiermee een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, om de levensduur van schoolgebouwen met ten minste 25 jaar te verlengen, en primair de verantwoordelijkheid van de gemeente.

PO-Raad, VO-raad en VNG werken samen met de minister naar de aanbevelingen uit het onderzoek en verwerken deze in het wetsvoorstel. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Verduurzaming van schoolgebouwen

Met het oog op het Klimaatakkoord is het nodig om te investeren in het verduurzamen van schoolgebouwen. De governance rondom onderwijshuisvesting is complex: gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, maar schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de gebruikskosten. Binnenkort verschijnt een handreiking IHP die de PO-Raad, VO-raad en VNG met hun leden ontwikkelen.