Generieke korting samenwerkingsverbanden 'absurd bureaucratisch'

06 april 2023

De door de Tweede Kamer gewenste korting op samenwerkingsverbanden met een bovenmatige reserve is wettelijk alleen mogelijk door alle samenwerkingsverbanden te korten. Dat bleek tijdens het Tweede Kamerdebat over passend onderwijs op 5 april 2023. Een generieke korting van alle samenwerkingsverbanden waarbij samenwerkingsverbanden zonder bovenmatige reserves op dezelfde dag worden gecompenseerd is volgens fracties in de Kamer een absurde vorm van bureaucratie.

Tijdens het debat pleitten de SGP en ChristenUnie ervoor om de samenwerkingsverbanden nog een jaar uitstel de geven om hun plan van aanpak voor het terugbrengen van de reserves uit te voeren. Te rechtvaardigen door de mogelijkheid dat ze daarmee meer tijd krijgen om de NPO-gelden uit te geven.

De leden van de Tweede Kamer zijn in het algemeen positief over de brief van minister Wiersma – hij noemt de dingen bij de naam – maar veel had allang geleden moeten gebeuren. Veel wetsvoorstellen zijn in voorbereiding, de minister heeft zich op zeven van de 25 punten van de verbeteragenda van zijn voorganger gericht. Kamerleden stelden veelvuldig de vraag van wie het onderwijs is, van de ouders, leerlingen en leraren of van bestuurders en samenwerkingsverbanden?

Landelijke norm voor basisondersteuning

De leden van de Tweede Kamer constateren dat er na al deze jaren nog steeds geen bruikbare landelijke norm voor basisondersteuning is. De PvdA vraagt de minister of hij er wel voldoende vertrouwen in heeft dat het nieuwe voorstel om op basis van de handreiking van samenwerkingsverband Friesland een landelijke norm voor basisondersteuning te laten ontwikkelen door ouders en bonden. De minister geeft aan dat hij blij is dat hiermee de vakbonden weer aan tafel komen. In de gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie hebben de sectorraden aangegeven de handreiking uit Friesland een geschikt uitgangspunt te vinden én bereid zijn om mee te denken over de uitwerking.

Inclusiever onderwijs

Om weer in gesprek te komen met de vertegenwoordigers van de leraren is de routekaart ‘contouren werkagenda route naar inclusief onderwijs' genoemd. De beelden over inclusiever onderwijs lopen uiteen tussen de politieke partijen. Zo zijn D66 en GroenLinks teleurgesteld over de voortgang naar inclusief onderwijs en vinden andere partijen zoals de PVV dat eerst de basis van passend onderwijs op orde moet zijn voordat verder gewerkt wordt aan inclusiever onderwijs. De SP constateert dat er bij initiatieven waarbij regulier en speciaal onderwijs samenwerken veel bureaucratie komt kijken. Hij pleit voor ruimte voor pilots als Walhallab of de Digibende te betalen uit een ‘rommelpotje’, dat gevuld zou moeten worden met de kortingen op de bovenmatige reserves bij de samenwerkingsverbanden.

Zorg en onderwijs

ChristenUnie vroeg uitgebreid aandacht voor het vereenvoudigen van samenwerking tussen onderwijs en zorg. Bijvoorbeeld door knelpunten in regelgeving weg te nemen en ervoor te zorgen dat zorgproblemen niet op het bordje van de leraren terechtkomen. Naar aanleiding van de rapportage over Zorg in Onderwijstijd is gevraagd waarom hier alleen is gekozen voor cluster 3 en 4. Minister Wiersma en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) hebben aangegeven naar deze knelpunten te willen kijken. Hierop en op de ontwikkelingen rond residentieel onderwijs komen zij in het aankomende debat over onderwijs en zorg op 31 mei terug. Er is ook een tweeminutendebat aangevraagd waar moties kunnen worden ingediend.