Gevolgen van nieuwe 'Wet inburgering' voor leerlingen (update)

11 mei 2022

Met de inwerktreding van de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) op 1 januari 2022 zijn de organisatie en regels rondom inburgering veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor schoolgaande nieuwkomers die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden. Op een aantal onderdelen van de Wi2021 zijn recente ontwikkelingen geweest. Dit heeft onder andere gevolgen voor inburgeringsplichtige leerlingen in het vmbo-bb of -kb, het praktijkonderwijs en de Internationale Schakelklassen (ISK). In onderstaand bericht vinden scholen de meest actuele informatie.

Praktijkonderwijs

Voor praktijkonderwijsleerlingen blijven grotendeels dezelfde regels gelden als die vóór 2022 golden. Indien deze leerlingen inburgeringsplichtig zijn, gaat de inburgeringstermijn meteen lopen vanaf hun 18de verjaardag (in sommige gevallen op 16- of 17-jarige leeftijd). Het volgen van praktijkonderwijs leidt niet tot een tijdelijke vrijstelling. 

Omdat het risico bestaat dat leerlingen in het praktijkonderwijs (of in een entree-opleiding of het vso met uitstroomprofiel Arbeid of Dagbesteding) die inburgeringsplichtig worden de opleiding afbreken, is nu wel een nieuwe verlengingsgrond opgesteld. Hiermee krijgen jongeren de mogelijkheid om hun opleiding af te ronden of te combineren met het inburgeringstraject, zonder dat zij direct in de knel komen met de inburgeringstermijn. Deze inburgeringstermijn kan namelijk worden verlengd. Deze wijziging wordt opgenomen in het Besluit en de Regeling inburgering 2021, die binnenkort worden opengesteld voor internetconsultatie.

Vmbo basis en kader

Wat betreft de leerwegen vmbo-bb en -kb heeft het ministerie van SZW onlangs een wijziging in beleid gecommuniceerd. Hiermee worden ook deze leerwegen toch weer aangewezen als (tijdelijk) vrijstellende opleidingen. Dit betekent dat leerlingen in deze leerwegen die inburgeringsplichtig zijn en 18 worden, tijdelijk zijn vrijgesteld van deze inburgeringsplicht. Bij het behalen van het diploma wordt dat omgezet in een definitieve vrijstelling.

Oorspronkelijk waren deze opleidingen met de inwerkingtreding van de Wi2021 niet langer aangemerkt als vrijstellend, omdat er vanuit werd gegaan dat deze opleidingen niet opleiden tot taalniveau B1. Dit is zo ook meermaals gecommuniceerd. Gebleken is dat dit onjuist is. De minister heeft daarom besloten de regelgeving aan te passen. Meer informatie hierover is te vinden op pagina zes van de Kamerbrief over de Wi2021.

ISK

Eerder communiceerde SZW ook dat leerlingen die op een ISK onderwijs volgen en ingeschreven stonden op de elementcodes passend bij de elementcodes vmbo-bb en -kb, geen tijdelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht kregen. Dit wordt aangepast, waarmee alle leerlingen op een ISK een tijdelijke vrijstelling krijgen.

Zodra zij de ISK verlaten, is het afhankelijk van de school/opleidingssoort waar zij naar toe doorstromen of zij weer (tijdelijk) vrijgesteld worden. Zo worden de leerlingen die in het vo blijven of naar mbo-2 of hoger doorstromen wel weer tijdelijk vrijgesteld, maar gaat voor de leerlingen die naar het entree-onderwijs gaan vanaf dat moment wel de inburgeringstermijn lopen.

Voor vragen kunnen ISK’s terecht bij LOWAN.

Overgangsrecht schoolgaande nieuwkomers

Nieuw is verder dat het overgangsrecht voor schoolgaande nieuwkomers wordt verduidelijkt. Het gaat daarbij specifiek om leerlingen die op grond van de Wi2013 (tijdelijk) vrijgesteld waren vanwege een opleiding en die deze opleiding op 31 december 2021 nog volgden. Als deze leerlingen zich op of ná 1 januari 2022 zonder diploma uitschrijven uit deze opleiding, vallen zij vanaf dat moment onder de Wi2021. Meer informatie hierover is te vinden in het wetsvoorstel

Voor algemene informatie over inburgering kunnen scholen terecht op de website van de Rijksoverheid.