Gezamenlijk bericht sociale partners over professionaliseringsbudget

29 maart 2016

Onlangs heeft de Bezwarencommissie CAO-VO een uitspraak gedaan over het individuele professionaliseringsbudget van 83 uur. De commissie heeft het artikel waarin dit budget is vastgelegd zo geïnterpreteerd, dat het budget niet naar rato hoeft te worden toegekend bij parttimers. De sociale partners AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, FvOv en de VO-raad verklaren hiermee dat deze uitleg niet conform de intentie van cao-partijen is.

De cao-partijen zijn bij de afspraak over het basisrecht professionalisering uitgegaan van de toepasselijkheid van artikel 6.1 lid 2 CAO VO (naar rato-bepaling voor deeltijdcontracten) en hebben niet beoogd om met deze afspraak ook voor deeltijders in alle gevallen een minimumrecht van 83 uur toe te kennen.

Om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen, zal in de komende CAO VO de tekst van artikel 17.4 worden aangepast, in die zin dat artikel 6.1 lid 2 onverkort van toepassing is op het persoonlijk basisrecht. Het recht op professionaliseringsbudget betreft een minimumbepaling, hetgeen betekent dat scholen ervoor kunnen kiezen om meer budget aan hun werknemers toe te kennen. Hiervoor geldt dan eveneens de naar rato-bepaling, tenzij anders is afgesproken.