Groeiende aandacht voor internationalisering in het vo

31 januari 2019

Het wordt steeds gebruikelijker dat leerlingen in het voortgezet onderwijs internationale ervaringen opdoen. Dit concludeert Nuffic op basis van de monitor ‘Internationalisering in beeld’ (31 januari 2019), waarin voor het eerst in kaart is gebracht in hoeverre scholen werk maken van internationalisering. Een aandachtspunt is volgens Nuffic de internationalisering van docenten; zij blijven achter op de leerlingen op dit terrein.

Het aantal vo-scholen dat iets doet aan internationalisering is groeiende; op dit moment gaat het om 40%, aldus Nuffic. Deze scholen zijn bijvoorbeeld bezig met versterkt talenonderwijs, internationale uitwisselingen voor leerlingen en/of internationalisering van het curriculum. In dit laatste geval werken leerlingen bijvoorbeeld samen met leerlingen uit andere landen voor bepaalde vakken, waardoor zij de inhoud ook vanuit een ander perspectief zien. Steeds meer leerlingen krijgen zo de kans om internationale ervaringen - en daarmee internationale vaardigheden - op te doen. De VO-raad is blij met deze ontwikkeling; leerlingen worden zo beter voorbereid op de steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd laat het onderzoek van Nuffic ook zien dat een aantal leerlingen deze kans nog niet of in beperkte mate krijgt; nog niet alle scholen besteden (in dezelfde mate) aandacht aan internationalisering. De VO-raad vindt het belangrijk dat de aandacht voor internationalisering verder blijft toenemen. Alle leerlingen moeten wat de VO-raad betreft de kans krijgen om internationale ervaringen op te doen. Het onderzoek van Nuffic laat ook goed zien welke – brede en laagdrempelige – mogelijkheden er zijn om als school hiermee aan de slag te gaan.

Internationalisering leraren

Een ander genoemd aandachtspunt in de monitor van Nuffic is dat leraren achterblijven als het gaat om internationale ervaringen en ontwikkeling, in vergelijking met leerlingen. Docenten doen bijvoorbeeld nog weinig buitenlandervaring op. De VO-raad onderstreept de kansen die internationalisering docenten biedt – voor hun eigen professionele ontwikkeling en om beter te worden in het begeleiden van hun leerlingen op dit vlak – en pleit in dit kader ervoor om hier meer aandacht aan te besteden op scholen en in de lerarenopleidingen.