Groen onderwijs naar OCW

20 november 2017

Met het aantreden van het kabinet Rutte III is de verantwoordelijkheid voor het groen onderwijs van het ministerie van Economische Zaken (EZ) direct overgegaan naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het groene onderwijs was de enige sector die nog vanuit een vakdepartement werd aangestuurd. De VO-raad ziet deze overheveling als het sluitstuk van een logische ontwikkeling. Het beleggen van de stelselverantwoordelijkheid bij één ministerie zal de samenwerking tussen ‘grijze’ en ‘groene’ onderwijsinstellingen ten goede komen. Ook de AOC Raad heeft positief gereageerd op dit besluit van het nieuwe kabinet.

Consequenties samenvoegen onderwijsbudgetten

De consequenties van het samenvoegen van de onderwijsbudgetten van EZ en OCW worden op dit moment door OCW in kaart gebracht. Vervolgens moet worden bepaald hoe er wordt omgegaan met de te verwachten financiële consequenties voor onderwijssectoren als geheel. De ambitie is om per 1 januari 2019 de gelijke bekostiging vanuit één budget voor het gehele onderwijs te realiseren. In het regeerakkoord is verder afgesproken dat een bezuiniging op het groene onderwijs wordt teruggedraaid. Aanvullend hierop wordt de bekostiging van het groene onderwijs en het OCW-bekostigd onderwijs geharmoniseerd.