Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren

14 juli 2021

Uit het onderzoek ‘De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren’ dat in opdracht van het ministerie van OCW door ECBO is uitgevoerd blijkt dat nagenoeg alle respondenten (zeer) tevreden zijn over Samen Opleiden.

Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) bestaat uit partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen voor het opleiden van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen die aangesloten zijn bij een partnerschap worden opleidingsscholen genoemd. Op dit moment wordt circa 40% van de studenten in het tweedegraadsgebied opgeleid binnen partnerschappen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat die studenten een leerwerktraject volgen binnen een opleidingsschool.
In de partnerschappen in het vo geeft 89% van de respondenten aan (zeer) tevreden te zijn over SO&P.

De sectorraden hebben samen met het ministerie van OCW de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via partnerschappen. Ook bestaat de wens om het opleiden van leraren te verbinden met de verdere professionele ontwikkeling van de leraar en in het bijzonder met de begeleiding van startende leraren.

Meerwaarde

Volgens de partnerschappen verbetert SO&P de samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), de afstemming tussen theorie en praktijk, de kwaliteit van de begeleiding van studenten, de kwaliteit van de beoordeling van studenten én de kwaliteit(en) van startende docenten. Studenten zijn het meest tevreden over  het niveau van de opleiding in een partnerschap,  voorbereiding op de beroepspraktijk en het aanleren van pedagogisch/didactische vaardigheden.

De VO-raad is verheugd over de resultaten van het onderzoek. De ervaren kwaliteit van SO&P door zowel partnerschappen als studenten geeft duidelijk blijk van een grote meerwaarde voor het opleiden van leraren via dit construct. In dat licht blijft de VO-raad schoolbesturen en partnerschappen stimuleren om de komende jaren nog meer toe te werken naar een kwalitatieve en kwantitatieve groei van SO&P, met als ambitie om in 2030 alle studenten via SO&P op te leiden, en het realiseren of bestendigen van een doorlopende professionaliseringslijn voor leraren.