'Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota'

17 juni 2019

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de tot 183 miljoen euro oplopende doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs gehandhaafd blijft. De Stichting van het Onderwijs, waar de VO-raad bij aangesloten is, verzoekt in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW en Financien de structurele bezuinigingen terug te draaien. Deze bezuinigingen baren de SvhO zorgen omdat het onderwijs voor cruciale uitdagingen staat, zoals het lerarentekort.

De Stichting van het Onderwijs heeft in de aanloop naar de Voorjaarsnota de ministers van OCW met klem opgeroepen de doelmatigheidskorting te schrappen. In deze oproep gaf de Stichting al aan dat het haar zorgen baart dat het in de begrotingssystematiek zo werkt dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd als vanzelf leiden tot bezuinigingen op de begroting van OCW. Meerdere jaren op rij is gebleken dat deze ramingen tegenvallen, wat duidt op structureel te lage inschattingen.

Daarnaast vindt de Stichting het zeer zorgwekkend dat in de Voorjaarsnota een nieuwe structurele bezuinigingsmaatregel staat, namelijk het niet uitkeren van de prijsbijstelling. Per saldo betekent dit een bezuiniging voor scholen en onderwijsinstellingen van jaarlijks 145 miljoen euro. Uit de Voorjaarsnota blijkt nu dat de structurele bezuiniging van 183 miljoen euro op het onderwijs, met het niet uitkeren van de prijsbijstelling zelfs oploopt tot een bezuiniging van 328 miljoen euro op jaarbasis.

In het belang van de leerlingen, studenten en het onderwijspersoneel vraagt de Stichting dringend aan de Kamercommissies de structurele bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien en te verhinderen dat tegenvallende ramingen en budgettaire tegenvallers straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.