Handreiking Asbest geactualiseerd

16 maart 2023

In de laatste jaren hebben veel schoolbesturen maatregelen getroffen tegen asbest in de vorm van sanering of door het opstellen van een asbestbeheersplan. Ook is de regelgeving de laatste jaren gewijzigd. Op verzoek van de sectorraden en VNG is daarom de eerdere handreiking uit 2015 geactualiseerd.

Asbest is een onderwerp waar je als bestuurder van een school en/of wethouder niet vaak en zeker niet graag mee te maken krijgt. Dat maakt het echter niet minder belangrijk. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen en leerkrachten. Vanuit het (aansprakelijkheids-)risico is het voor hen dan ook belangrijk te weten of, en zo ja waar, in de gebouwen asbest is verwerkt en hoe een eventuele aanpak van asbest in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen.

De inhoud van deze handreiking is opgesplitst in drie delen. Het eerste deel gaat in op de theorie en geeft een overzicht van feitelijke informatie en geldende wet- en regelgeving. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Het tweede deel gaat in op de praktijk en beschrijft de praktische toepassing van de wetgeving. Het derde en laatste deel omvat verwijzingen naar relevante websites en te downloaden informatie voor verdere inhoudelijke verdieping.