Handreiking functionaris voor gegevensbescherming van swv

26 maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie, ook voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties intern hun privacy(beleid) moeten organiseren. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacytoezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Vanaf 25 mei 2018 is het volgens de AVG in een aantal gevallen verplicht een FG te hebben. Deze verplichting geldt ook voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In deze handreiking wordt uitgelegd waarom het aanwijzen van een FG voor het samenwerkingsverband verplicht is, hoe een FG geregeld kan worden, wat diens taken en bevoegdheden zijn en hoe te handelen als er op 25 mei 2018 (nog) geen FG aangewezen is.

Let op: per 8 mei 2018 is er een wijziging in de handreiking voor het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG) van kracht. Het betreft artikel 4.5.1. Aanmelding FG. Organisaties die hun FG al hadden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens moeten dat namelijk opnieuw doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen.


Download de meest recente versie van de Handreiking functionaris voor gegevensbescherming swv (versie 8 mei 2018).

Vragen over privacy

Heeft u vragen over privacy en passend onderwijs? Gebruik dan de tool 'Passend onderwijs en privacy' voor een helder beeld van de stand van zaken op uw school. Ook kunt u een Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs aanvragen bij het Steunpunt Passend Onderwijs.