Handreiking gemeenteraadsverkiezingen: zet uw thema’s en belangen op de kaart

15 februari 2018

De gemeenteraad en het college van b&w spelen een belangrijke rol als het gaat om thema’s als het lerarentekort, onderwijshuisvesting, krimp, vmbo-techniek en inclusief onderwijs. Het is daarom van belang om als schoolbestuur samen te werken met de lokale politiek en invloed uit te oefenen. De campagneperiode in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart en de coalitiegesprekken daarna bieden daar een ideale gelegenheid toe; het is dé kans om aandacht te vragen voor belangrijke onderwijsissues en uw belangen op dit vlak te behartigen. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld die u hier handvatten bij biedt.

De handreiking zet een aantal belangrijke thema’s op een rij waar u aandacht voor kunt vragen en beschrijft per thema wat de gemeente(politiek) voor dit onderwerp kan betekenen.

Download ‘Onderwijs en gemeenteraadsverkiezingen; handreiking voor een goed gesprek’

Update: Op 26 maart heeft de Stichting van het Onderwijs alle (op)nieuw gekozen gemeenteraadsleden een brief gestuurd over het realiseren van samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg in integrale Kindcentra (IKC's). Dit is een van de punten die ook in bovengenoemde handreiking terugkomt.