Handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband passend onderwijs

16 januari 2019

Op de algemene ledenvergaderingen van de VO-raad en PO-Raad van november 2018 hebben de leden afgesproken om zich binnen hun samenwerkingsverbanden passend onderwijs in te zetten voor een onafhankelijk lid van het toezichthoudend orgaan. Om schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hierin te ondersteunen is een handreiking opgesteld die ingaat op het instellen van een onafhankelijk voorzitter binnen de verschillende bestuursmodellen van het samenwerkingsverband.

De handreiking gaat in op het instellen van een onafhankelijk voorzitter van het toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband omdat deze vorm van onafhankelijkheid in de praktijk al regelmatig voorkomt en doorgaans goed ervaren wordt door de betrokkenen. Voor samenwerkingsverbanden die een onafhankelijk lid willen instellen biedt deze handreiking ook aanknopingspunten. Voor vragen rondom passend onderwijs in zowel het primair- als het voorgezet onderwijs kan men terecht bij de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

Deze afspraak is onderdeel van een breder pakket aan afspraken over passend onderwijs die de leden van beide verenigingen overeengekomen zijn.