Herijking Canon van Nederland

03 juni 2019

De Canon van Nederland wordt herijkt. Dit maakte minister van Engelshoven op 31 mei bekend in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘historisch bewustzijn’. Dit programma borgt de uitvoering van verschillende maatregelen uit het regeerakkoord waarmee de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden wordt vergroot.

De Nederlandse canon heeft als doel aandacht te besteden aan de waardevolle onderdelen van de Nederlandse geschiedenis, waarbij zowel de positieve als negatieve aspecten worden belicht. De canon in de huidige vorm is in de jaren 2005-2006 met zorg samengesteld.

Doel van een herijkt canon blijft om de gedeelde (cultuur)historische kennis en een bredere culturele en maatschappelijke kennis over Nederland in een internationale (vooral Europese) context, te stimuleren. Daarnaast vraagt van Engelshoven of in de herijkte canon evenwichtig aandacht kan worden besteed aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving en om de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen.

Curriculum.nu

Om de canon goed in te laten bedden in het curriculum is het volgens de minister van belang dat nauw wordt samengewerkt met het ontwikkelteam Mens & Maatschappij, dat in het kader van Curriculum.nu samen met acht andere teams werkt aan herziening van dit curriculum. De minister vraagt de betrokkenen bij de herijking van de canon om ‘wanneer gewenst het ontwikkelteam te adviseren over de plek van de canon in het curriculum, en om aandacht te hebben voor de samenhang tussen de herijkte canon en het onderzoek naar het te ontwikkelen historisch referentiekader’.

De verwachting is dat de herijkte canon midden 2020 gepresenteerd kan worden. In haar brief heeft de minister ook gevraagd om een advies over welke frequentie voor herijking van de canon passend is.