In- en doorstroom techniekonderwijs dalende

16 juni 2021

Het aandeel leerlingen dat kiest voor een n-profiel (natuur) op havo en vwo is in 2020 verder afgenomen. Dit geldt ook voor het aandeel leerlingen bètatechniek binnen vmbo tl; in het vmbo bb, kb en gl kozen juist iets meer leerlingen voor een bètatechnisch profiel. De dalende instroom in het vmbo tl, havo en vwo heeft ook een negatief effect op de doorstroom naar het technisch beroepsonderwijs. Daarnaast kiezen leerlingen met een n-profiel (met name in de havo) ook minder vaak een bètatechnische vervolgopleiding. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor Techniekpact, die op 14 juni is gepubliceerd.

In deze monitor is er ook specifiek aandacht voor het aandeel meisjes en vrouwen in de techniek. Het aantal vrouwen met een technisch beroep is vorig jaar iets gestegen en ligt nu op 226.000; het totale aandeel vrouwen in de techniek is echter nog pas 14%. En omdat de in- en doorstroomcijfers in het techniekonderwijs - ook die van meisjes - een dalende lijn kennen, zijn de voorspellingen wat betreft een verdere stijging van het aantal vrouwen in de techniek, somber.  

Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact, spreekt over een zorgelijke ontwikkeling en roept het kabinet op te blijven investeren in techniek(onderwijs). Centraal in haar oproep staat de noodzaak om meer aandacht te geven aan wetenschap en techniek in het hele onderwijs, waarbij alle kinderen al op jongere leeftijd in aanraking moeten komen met techniek, technologie en digitalisering. Ook wil Koster ‘alle mogelijkheden die er liggen op thema’s als het lerarentekort benutten’. Doel is dat bijvoorbeeld meer vrouwen en mensen uit het bedrijfsleven (hybride) les gaan geven in het techniekonderwijs.

De gedachte hierachter is dat dit kan bijdragen aan inspirerend techniekonderwijs, dat meer aansluit op de praktijk, en kan zorgen voor meer rolmodellen (specifiek ook voor meisjes). Wat betreft het aantal vrouwelijke docenten zijn al stappen gezet; uit de monitor Techniekpact blijkt dat ten opzichte van zo’n tien jaar geleden vrouwen al steeds vaker bètatechnische lesuren geven in het vo (27% in 2009, 37% in 2019).