Inspectie hervat beoordeling leerresultaten schooljaar 2022-2023

16 juni 2022

Vanwege de coronacrisis besloot de Onderwijsinspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. De Inspectie heeft aangegeven in schooljaar 2022/2023 het beoordelen te hervatten om - zoals zij het formuleert - te waarborgen dat leerlingen voldoende leren. Vanwege de effecten van de coronacrisis is er nog wel sprake van een overgangsperiode, waardoor bijvoorbeeld de CE-cijfers niet worden meegenomen in de beoordeling.

De uitgangspunten zijn:

  • Er wordt gekeken naar de resultaten van meerdere jaren, dus weer een driejaarsgemiddelde met uitzondering van een coronajaar (2020-2021).
  • Er wordt rekening gehouden met het gegeven dat er in schooljaar 2019-2020 geen centraal eindexamens zijn afgenomen, en dat de resultaten in schooljaar 2020-2021 beïnvloed zijn door corona.
  • Het ‘verhaal’ van de school wordt altijd betrokken bij de uiteindelijke beoordeling van de resultaten.

VO-raad oneens met besluit Inspectie

De VO-raad heeft overleg gehad met de Inspectie over dit besluit en aangegeven dat we geen voorstander zijn om in deze corona-context weer te starten met het geven van oordelen over de leerresultaten vanuit twee indicatoren die toezien op de snelheid waarmee leerlingen het vo doorlopen. Op dit moment zijn er veel leerlingen die zijn gebaat bij extra tijd en ruimte om de leervertragingen weg te werken en hun schoolloopbaan op een bij hun capaciteiten en potentie passend niveau af te sluiten. Scholen die de professionele afweging maken dat leerlingen baat hebben bij extra tijd mogen op geen enkele manier hinder ondervinden van de gevolgen voor het onderwijsresultatenmodel. 

De Inspectie heeft voor ons doorgerekend dat er uiteindelijk weinig scholen zullen zijn die hiervan daadwerkelijk nadeel gaan ondervinden en dat Inspecteurs hun discretionaire bevoegdheid kunnen gebruiken om gemotiveerd af te wijken van het oordeel. Wij vinden echter dat het bieden van kansen aan deze ‘coronageneratie’ leerlingen voor volgend schooljaar tot landelijke norm verheven moet worden. Een en ander moet ook niet afhankelijk zijn van de afwegingen en keuzes van individuele inspecteurs. We blijven het dus principieel oneens met de keuze van de Inspectie om volgend schooljaar op deze manier weer te gaan oordelen over de leerresultaten.