Jaarlijkse Integrale PersoneelsTelling Onderwijs (IPTO) voor alle vo-scholen

10 april 2019

CentERdata voert ook dit jaar namens het ministerie van OCW de jaarlijkse IPTO-meting uit onder alle scholen in het voortgezet onderwijs. De VO-raad roept scholen op om hieraan mee te werken. De telling verzamelt gegevens over bevoegdheden en vakken. Om een goed en volledig beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de vo-sector is het zaak dat alle scholen hieraan meewerken.

In de week van 18 maart stuurde OCW een brief aan de directie van alle vo-scholen in Nederland met het verzoek om aan de telling hun medewerking te verlenen.

Waarom een telling?

De IPTO is van belang om een goed beeld te krijgen van de verschillende vakken die worden gegeven en over het aantal bevoegd gegeven lessen die worden verzorgd. Met deze informatie kunnen ontwikkelingen en trends binnen de sector worden waargenomen. De gegevens die in het kader van de IPTO worden opgevraagd behoren tot de verplichte informatieverstrekking in het kader van het Besluit informatievoorziening WVO.

Informatie aanleveren door de school

CentERdata heeft inmiddels bij veel scholen het rooster opgevraagd. Zodra ook de personeelsbestanden (via DUO en/of de salarisverwerkers) zijn ontvangen, worden de roosters verwerkt en worden de scholen gevraagd om de docent-, klas- en vakcodes uit te leggen. Hierbij  wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met informatie van voorgaande jaren. Daarna wordt van een aantal docenten nog de bevoegdheidssituatie met betrekking tot een bepaald vak en leerjaar opgevraagd.

Scholen die geen roosterpakket gebruiken, kunnen de gegevens online aanleveren aan de hand van het personeelsbestand.

Terugkoppeling aan de school

Als de meting is afgerond ontvangt de contactpersoon voor IPTO van de school én de directie een terugkoppeling in de vorm van een grafiek met de bevoegdheden per onderwijstype en vak. Ook kunnen scholen zich verantwoorden over deze gegevens door het aantal bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lesuren, met een vergelijkingsgroep, zichtbaar te maken op Scholen op de kaart.

Meer informatie?

Meer informatie over de IPTO-meting kunt u vinden op de website www.ipto.nl.

U kunt ook contact opnemen met de IPTO-helpdesk van CentERdata via e-mail (info@ipto.nl) of telefonisch (0800-023 14 15).