Kabinet wil MR instemmingsrecht geven op hoofdlijnen begroting

04 februari 2019

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen hoogstwaarschijnlijk instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Het kabinet heeft afgelopen week ingestemd met het voorstel om dit wettelijk te regelen.

Als het wetsvoorstel hierover ook door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, zal de wetswijziging op 1 januari 2021 ingaan.

Weinig draagvlak

Uit een eerdere veldconsultatie van Oberon en Panteia in opdracht van OCW (zie p. 39) blijkt dat dit voornemen op weinig draagvlak in het veld kan rekenen. Benadrukt wordt dat het belangrijkste is dat de (G)MR en het schoolbestuur het goede gesprek (kunnen) aangaan over het financiële beleid, en dat de (G)MR de koers mede kan bepalen of bijsturen. In de Code Goed Onderwijsbestuur VO wordt ook de waarde benadrukt van dat gesprek en de verantwoordelijkheid van het bestuur om het gesprek te voeren op basis van goede en tijdige informatie, en binnen veel schoolbesturen verloopt dit proces ook goed. Het vervangen van het huidige adviesrecht van de (G)MR over de hoofdlijnen begroting door een instemmingsrecht, zal dit gesprek volgens de respondenten van de veldconsultatie niet perse verder versterken.

Hoe dan wel? 

Het versterken van de participatie van belanghebbenden is één van de pijlers onder het rapport ‘Betekenisvol besturen’, op basis waarvan de VO-raad in 2019 samen met de VTOI-NVTK de Code Goed Onderwijsbestuur VO zal actualiseren. Wat volgens de VO-raad daarnaast kan bijdragen, is om te blijven investeren in goede scholing en ondersteuning van de (G)MR, om zo bijvoorbeeld hun financiële kennis te vergroten. Om die reden participeert de VO-raad dan ook actief in het Project Versterking Medezeggenschap, dat professionaliseringsmogelijkheden aan (G)MR’en aanbiedt.

Nu het wetsvoorstel om de (G)MR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting te geven, er waarschijnlijk gaat komen, blijft het belangrijk om in te zetten op deze ondersteuning van de (G)MR. De VO-raad zal in overleg met OCW, leraren, ouders en leerlingen ook verder uitwerken hoe in de praktijk zo goed mogelijk vorm kan worden gegeven aan het wetsvoorstel. Hierbij wordt ook nader uitgewerkt wat zal worden verstaan onder de hoofdlijnen van de begroting.

Lees het nieuwsbericht van OCW 'Meer invloed medezeggenschapsraad op financiën school' (1 feb 2019) en de Kamerbrief over medezeggenschap in het funderend onderwijs (4 feb 2019).