Kamer: onderzoek naar toelaatbaarheid ongevraagd verspreiden beelden leraren

10 april 2019

De Tweede Kamer heeft op 9 april een aantal moties aangenomen die moeten bijdragen aan het (beter) waarborgen van de sociale veiligheid van leraren. Zo vraagt de Kamer de regering om in kaart te brengen in hoeverre het ongevraagd en zonder toestemming filmen en delen van fragmenten van lessen en uitspraken van docenten toelaatbaar is volgens de AVG en overige wetgeving, en om scholen te informeren over dit onderzoek. Ook willen Kamerleden dat scholen desgevraagd worden ondersteund bij situaties waarin beeldmateriaal online wordt gezet.

De moties werden ingediend tijdens het voorgezet algemeen overleg (vao) over sociale veiligheid op 2 april. Tijdens dit vao en het debat dat eraan vooraf ging op 27 maart, was het ongevraagd en ongewenst maken en verspreiden van beeldmateriaal van docenten een belangrijk thema, mede naar aanleiding van een aantal actuele incidenten op dit vlak. Naast de hierboven genoemde moties is ook een motie aangenomen waarin de Kamer zich streng uitspreekt tegen alle meldpunten die aan de vrijheden van leraren raken. Via een andere aangenomen motie onderstreept de Kamer dat de school een veilige omgeving moet zijn waar ruimte is voor verschillende opvattingen en waar vrijuit gediscussieerd kan worden over maatschappelijke thema’s; en te vertrouwen op de professionaliteit van de docenten.

Melden van incidenten

Ook het registreren en melden van incidenten die zich voordoen op scholen was een belangrijk thema voor de Kamer. Tijdens het debat van 27 maart gaf minister Slob hierover aan dat scholen al verplicht zijn hun eigen incidenten te registeren. Zij hebben echter geen verplichting om deze te melden bij bijvoorbeeld de Veiligheidsmonitor. Diverse Kamerleden toonden zich bezorgd dat lang niet alle (strafbare) incidenten worden gemeld. Tijdens de stemmingen werd een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht met scholen afspraken te maken over het registreren van incidenten die van invloed zijn op de (sociale) veiligheid van leerlingen, en om te regelen dat in de Veiligheidsmonitor wordt opgenomen hoeveel en welke incidenten zich voordoen binnen een school. 

Een motie over een aangifteplicht bij justitie voor scholen als zich strafbare incidenten voordoen, werd aangehouden; tijdens het debat zegde Slob al toe dat hij in overleg met de sectorraden en inspectie gaat over ‘aangifteverlegenheid’ bij scholen en voor de zomer hierover terug zal koppelen aan de Kamer.

LHBTI-leerlingen

Daarnaast werd in het debat aandacht gevraagd voor de veiligheid van LHBTI-leerlingen en docenten. Een ingediende motie waarin de regering wordt verzocht om, in lijn met het regenboog stembusakkoord, zich in te spannen dat LHBTI-acceptatie ook een verplicht onderdeel wordt binnen de universitaire en eerstegraadslerarenopleidingen en bijscholingsprogramma's, werd aangenomen.

Verbreden wet sociale veiligheid en samenwerking met inspectie

D66 en SP stelden verder voor om de wet op sociale veiligheid te verbreden naar leraren en onderwijsondersteunend personeel. De minister gaf in een reactie hierop tijdens het debat aan dat hij het gesprek aangaat met de bonden om de behoeften in deze te peilen en dat de wet nog wordt geëvalueerd. De motie is daarop aangehouden.

Tenslotte diende de SP een motie in waarin de regering wordt gevraagd om in samenwerking met de inspectie het toezichtkader zo aan te passen dat in ernstige gevallen de inspectie zelfstandig aan waarheidsvinding kan doen. Ook wil de SP de mogelijkheden tot kennisuitwisseling tussen schoolbesturen en de inspectie aangaande de omgang met ernstige individuele gevallen vergroten. Slob gaf tijdens het debat aan dat er een brief volgt over de rol van de inspectie, waarop ook deze motie werd aangehouden.

Bekijk alle ingediende moties (zie VAO Sociale veiligheid in het onderwijs - te behandelen zaken).