Kamerbrief over stand van zaken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

15 juli 2021

Demissionair onderwijsminister Slob (OCW) en demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang geschetst in de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Hierbij benoemen ze diverse knelpunten en - deels al in gang gezette - oplossingsrichtingen.

Betere samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg is nodig, schrijven de bewindslieden, ‘omdat de pedagogische context van een kind hierdoor wordt verbeterd en daarmee ontwikkelingskansen worden vergroot’. Dit geldt zeker voor de kinderen die zonder onderwijs thuiszitten.

Volgens de ministers bestaan nog zeven belangrijke knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg: 

  • Verschillende stelsels met verschillende maatschappelijke opgaven
  • Verschillende regio-indelingen
  • Ontbreken van regie
  • Discussie over wat onder onderwijs en wat onder zorg valt
  • Verschillende toezichthouders op locaties met zowel onderwijs als zorg
  • Knelpunten middelbaar beroepsonderwijs
  • Knelpunten residentieel onderwijs en zorg
     

In hun brief gaan de bewindslieden in op een aantal oplossingsrichtingen. Om aan het knelpunt ‘wat is onderwijs en wat is zorg?’ te werken, zijn proeftuinen gestart met onderwijszorgarrangementen en wordt gewerkt aan de vereenvoudiging van de financiering van zorg in onderwijstijd. Onder andere in de inspiratieregio’s van het programma ‘Met Andere Ogen’ is men aan de slag met het realiseren van een betere afstemming tussen onderwijs en zorg.

Ook wordt via wetgevingstrajecten gewerkt aan het vereenvoudigen van het werken in de verschillende stelsels van onderwijs en zorg. Een voorbeeld is het wetgevingstraject om de informatiepositie en de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling (Wetsvoorstel Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein, WAMS) te verbeteren. De inspecties die bij de verschillende stelsels horen, zijn in gesprek over betere samenwerking, onder andere in het traject van de proeftuinen van de onderwijszorgarrangementen.

Het onderwijs voor jongeren in een JeugdzorgPlus of justitiële jeugdinrichting is een aandachtspunt waar de VO-raad zich sterk voor maakt, zeker in het licht van de bredere ontwikkeling in het justitie- en zorgdomein om te komen tot kleinschalige voorzieningen.

De bewindslieden herhalen hun einddoel; een onderwijszorgcontinuüm, te bouwen vanuit de bestaande stelsels die nog volop in beweging zijn, via de verbeteraanpak passend onderwijs en het streven naar inclusief onderwijs enerzijds en de hervormingsagenda jeugdzorg anderzijds.

Inclusiever onderwijs wordt in dit kader genoemd, het streven om leerlingen met en zonder beperking zoveel mogelijk samen naar dezelfde, reguliere, school te laten gaan. Over het thema inclusief/inclusiever onderwijs vinden dit najaar verschillende gesprekken plaats binnen de VO-raad, in nauwe afstemming met de PO-Raad, de Sectorraad GO, de Sectorraad SWV VO en het LPO.