Kamerdebat over leraren met nieuwe woordvoerders

29 februari 2024

Met veel nieuwe onderwijswoordvoerders debatteerde de commissie op 28 februari over leraren en het lerarentekort. De Kamerleden gebruikten hun spreektijd vooral om te laten zien waar hun partij voor staat, en af te tasten waar zij elkaar zouden kunnen vinden. Een aantal nieuwe Kamerleden is oud-leraar en bracht ook de eigen ervaring naar voren.

Tijdens het debat kwam ook de oproep van de sociale partners voor een Deltaplan aan de orde. Eerder nam de Kamer een motie aan, waarin het de regering oproept om snel met een Deltaplan aan de slag te gaan. Kort voor het debat op woensdag organiseerde de VO-raad samen met de sociale partners, een kleine bijeenkomst voor het Kamergebouw, om nogmaals de noodzaak voor een Deltaplan onder de aandacht te brengen. De woordvoerders konden een puzzel leggen, waarbij de complete puzzel optelde tot een gezamenlijk Deltaplan. Bijna alle woordvoerders kwamen langs en legden een stukje van de puzzel.

(tekst gaat verder onder de foto)

In het debat kwam ook een aantal andere thema’s veelvuldig terug, zoals het herijken van de sturing op het onderwijs en de wijze van bekostiging van het onderwijs. Minister Paul gaf aan in april een brief naar de Kamer te sturen met meerdere sturingsvarianten die overwogen worden.

Aantrekkelijker werk

Daarnaast was er veel aandacht voor het aantrekkelijker maken van werken in het onderwijs, door onder meer het invoeren van een stagevergoeding en investeren in begeleiding van startende leraren en doorlopende professionalisering, maar ook door het onderwijs minder te belasten met politieke grillen en meer focus op basisvaardigheden en het verlagen van de onderwijstijd voor leerlingen. De VO-raad onderschrijft deze punten, die aansluiten bij de inzet van de VO-raad, en is blij met de aandacht hiervoor in de Kamercommissie.   

Inzet bureaus tot minimum beperken

Ook de inzet van commerciële advies- en detacheringsbureaus bleek een zorg van vele Kamerleden. Zowel vanuit de ervaringen met de NPO-gelden als vanuit de behoefte om het gebruik van uitzendbureaus voor de inzet van leraren tot een minimum beperkt zou moeten worden. Hierop gaf minister Paul aan dat binnen onderwijsregio’s hier afspraken over gemaakt kunnen worden – en in sommige regio’s al worden gemaakt – maar ook dat een bepaalde mate van flexibele inzet altijd nodig zal blijven.