Kamerleden willen lerarentekort beter registreren

20 februari 2020

De Tweede Kamer wil duidelijkheid over omvang lerarentekort. Dat bleek op 19 februari 2020 in een uitgebreid plenair debat met de ministers Slob en Van Engelshoven. Er kwam een grote verscheidenheid aan thema's ter sprake.

De Kamerleden spraken over de noodplannen van de grote steden (voor het po), waarvoor minister Slob toezegt op zoek te gaan naar de nodige middelen. Uit de Kamer klinkt echter ook de vraag naar structurele investeringen in het onderwijs zoals onder meer de VO-raad bepleitte na het onderwijsconvenant afgelopen november. Grote zorgen zijn er over het effect van het lerarentekort op kansengelijkheid en scholen met een uitdagende leerling-populatie. Belangrijke acties die in het debat worden genoemd zijn het registreren van de huidige tekorten, ook in het vo, en investeren van de middelen die bij schoolbesturen op de plank liggen in onderwijskwaliteit.

Cao funderend onderwijs

Ook benoemen een aantal partijen in het debat de wens voor een gezamenlijke cao voor het funderend onderwijs. De VO-raad vindt één (kaderstellende) cao voor primair en voortgezet onderwijs op zich een interessante gedachte. Dit zou echter het sluitstuk moeten zijn van ontwikkelingen gericht op meer samenhang in het funderend onderwijs in plaats van het startpunt. Arbeidsvoorwaarden volgen onderwijsontwikkelingen en zijn niet leidend.

UPDATE 3 maart 2020
Op 3 maart 2020 stemde kamer voor een aantal moties. Voor het voortgezet onderwijs is motie 402 relevant die het kabinet verzoekt om niet te wachten op de uitkomsten van de commissie Onderwijsbevoegdheden, maar nu al te starten met het doorvoeren van maatregelen die lerarenopleidingen flexibeler maken en daarmee aantrekkelijker voor studenten en zij-instromers.