Kerngroep onderzoekt mogelijkheden afstandsonderwijs voor thuiszitters

21 juni 2020

Minister Slob van OCW wil nader verkennen hoe afstandsonderwijs kan worden ingezet voor leerlingen die gedurende een langere periode thuiszitten, en hoe de recente ervaringen met deze vorm van onderwijs hierbij kunnen worden benut. Dit kondigde hij op 16 juni jl. aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie heeft hiervoor een kerngroep opgezet bestaande uit de VO-raad, PO-Raad, AVS, VNG, Onderwijsinspectie, LAKS en ouderorganisaties. Deze groep gaat onderzoeken hoe afstandsonderwijs kan worden gebruikt als tijdelijk instrument om leerlingen weer op weg naar school te helpen, én hoe online lessen kunnen worden ingezet voor hybride onderwijs als structurele oplossing voor deze leerlingen. Streven is om de eerste resultaten na de zomervakantie beschikbaar te hebben.

Door het coronavirus hebben scholen in korte tijd belangrijke stappen gezet met onderwijs op afstand. Het ministerie wil onderzoeken of en hoe de geleerde lessen op dit vlak kunnen worden benut om ook op de langere termijn goed afstandsonderwijs te realiseren voor leerlingen die nu wegens verschillende redenen (gedeeltelijk) langere tijd niet naar school gaan. Zij hoeven dan minder lesstof te missen en blijven betrokken bij hun klas; de gedachte is dat dit kan helpen om de overgang terug naar school voor hen minder groot te maken. Het afstandsonderwijs kan zo dienen als tijdelijk instrument om deze leerlingen terug te laten keren in de klas; fysiek onderwijs op school blijft het uiteindelijke doel.

Daarnaast wordt verkend of voor de lange termijn een hybride vorm van onderwijs - waarbij afstandsonderwijs en fysiek onderwijs worden gecombineerd - voor thuiszitters een mogelijkheid is. Dit zou een structurele oplossing kunnen zijn voor leerlingen voor wie fulltime naar school gaan te veel is; zij zouden dan enkele dagen in de week vanuit huis online lessen kunnen volgen. Hiermee wordt voorkomen dat ze helemaal uitvallen. 

De eerste resultaten van de verkenning worden na de zomervakantie verwacht.

Oproep aan ouders en scholen

Het ministerie van OCW roept ouders van leerlingen die thuiszitten en scholen op om vooruitlopend op deze eerste resultaten op de korte termijn samen in gesprek te gaan over wat er nodig is om een bepaalde leerling weer naar school te laten gaan en of afstandsonderwijs daarbij kan helpen. In dit kader wordt ook verwezen naar de nieuwe website ' Weer aanwezig op school', met informatie en tips op dit vlak.

 In deze brief wordt ook ingegaan op het thema ‘thuisziiters en afstandsonderwijs’. 

Thuiszittersaanpak
Bovenstaande plannen maken deel uit van een bredere thuiszittersaanpak. OCW werkt daarbij onder meer samen met de ministeries van VWS en J&V, de VNG, PO-Raad, VO-raad en Ingrado aan het terugdringen van het totale aantal thuiszitters. Deze partijen hebben afgesproken om de ervaringen tijdens de uitbraak van het coronavirus te gebruiken voor het vervolg van de thuiszittersaanpak. Minister Slob zal de Tweede Kamer na de zomer over zowel de opbrengsten van de kerngroep als het vervolg van de bredere thuiszittersaanpak informeren.