Komend schooljaar meldpunt Sociale Onveiligheid ingericht

20 juli 2022

Komend schooljaar wordt een onafhankelijk meldpunt Sociale Onveiligheid ingericht, dat leerlingen, ouders en personeel moet helpen om bij een onveilige situatie op school beter hun weg te vinden in het bestaande meldings- en klachtenstelsel en om gehoord en geholpen te worden als zij er onverhoopt toch niet met elkaar of de school uit komen. In een brief van 14 juli jl. heeft minister Wiersma de Kamer geïnformeerd over hoe hij invulling gaat geven aan dit meldpunt en wat de tijdsplanning voor invoering is.

Uit meerdere onderzoeken kwam de afgelopen jaren naar voren dat leerlingen, ouders en personeel bij onveilige situaties op school nog niet altijd weten hoe en bij wie ze een melding of klacht kunnen indienen en dat de drempel om dit te doen soms nog hoog is. Ook worden meldingen of klachten nog niet altijd (op de juiste manier) opgevolgd door scholen. Om hier verbetering in te brengen, kondigde minister Wiersma daarop een meldpunt Sociale Onveiligheid aan. De afgelopen periode voerde hij gesprekken in het veld en liet hij nader onderzoek doen naar wat precies de behoeftes zijn op dit vlak, de bestaande klachtenstructuur en wat een nieuw meldpunt hieraan moet en kan toevoegen. Aanleiding hiervoor was een aangenomen motie in de Kamer die de minister vroeg eerst een uitvoeringstoets te doen bij scholen, voordat het meldpunt opgericht wordt. 

Invulling meldpunt

Op basis hiervan is vervolgens verder invulling gegeven aan het meldpunt Sociale Onveiligheid. Een belangrijk onderdeel van dit meldpunt wordt een wegwijzerwebsite, die leerlingen, ouders en personeel informeert over klachtenprocedures en laat zien bij welk bestaand meldpunt ze terecht kunnen met hun melding of klacht. Komt men er via de site alleen niet uit, dan kan een helpdesk om hulp worden gevraagd. De website en helpdesk komen uiterlijk begin 2023 beschikbaar. 

Aansluitend wordt een communicatiecampagne opgezet om bekendheid te geven aan de wegwijzerwebsite en leerlingen, ouders en personeel te informeren over welke rechten zij hebben. 

Voor de uiterste gevallen waarin leerlingen, ouders of leraren binnen het stelsel vastlopen met hun melding of klacht, wordt een onafhankelijke opschaalmogelijkheid gecreëerd. Hiervoor is een wetswijziging nodig, die de komende tijd wordt voorbereid.  

Tenslotte komt er komend schooljaar ook een expertisenetwerk dat onder meer scholen zal helpen om hun kennis en capaciteit rond het afhandelen van klachten/meldingen uit te breiden. Ook zal dit netwerk zich richten op de monitoring van klachten(afhandeling), om zo in kaart te brengen hoe de  klachtenafhandeling en het oppakken van meldingen kan worden verbeterd. 

Eind 2022 informeert de minister de Kamer opnieuw over de voortgang van het meldpunt Sociale Onveiligheid. 


VO-raad: richt informatiepunt in 

De VO-raad kan zich vinden in de analyse dat er meer bekendheid moet komen met betrekking tot de bestaande mogelijkheden om een melding of klacht in te dienen bij sociale onveiligheid, en dat er meer samengewerkt moet worden op dit vlak. Wij hebben echter aarzeling bij het opzetten van een nieuw meldpunt Sociale Onveiligheid. Een nieuw meldpunt kan uitnodigen om direct te melden als er iets speelt tussen leerlingen/ouders/personeel en een school in plaats van het samen met de school op te lossen. Het kan tegenstelling creëren tussen de leerling/ouders en de school. Daarbij neemt de kans op versnippering toe alsook de kans dat er overlap ontstaat met meldpunten of procedures die er al zijn. Wij pleiten ervoor om geen meldpunt op te zetten; beter is het te spreken over een informatiepunt, waar iedereen (ouders, leerlingen, onderwijspersoneel én schoolleiders en bestuurders) informatie kan vinden over wat te doen bij een conflict.