LAKS-monitor: Leerlingen iets minder tevreden

25 juni 2024

Leerlingen geven als rapportcijfer gemiddeld een 6,5 aan hun school. Hiermee is de tevredenheid onder leerlingen iets afgenomen, met name als het gaat over de lessen en toetsen. Dit blijkt uit de LAKS-monitor 2024, een jaarlijks terugkerend landelijk tevredenheidsonderzoek onder leerlingen over de thema’s lessen & toetsen, leraren, begeleiding, inspraak en sfeer & veiligheid. De monitor biedt ook inzicht in de resultaten per school, en kan scholen zo aanknopingspunten bieden om het gesprek met leerlingen aan te gaan over wat goed gaat en beter kan.

Ten opzichte van de afgelopen jaren is de tevredenheid van leerlingen iets afgenomen: in 2023 was het gemiddelde rapportcijfer voor scholen een 6,7 en in 2022 een 6,8. Leerlingen in het praktijkonderwijs en het vwo geven gemiddeld de hoogste cijfers, en leerlingen in het vmbo-basis, vmbo-kader en havo de laagste.  

Scholen scoren het minst op het thema ‘lessen en toetsen’. Slechts 37% van de leerlingen geeft aan hier positief over te zijn. In 2023 was dit nog 40% en in 2022 43%. Leerlingen zijn voornamelijk kritisch over de mate waarin verschillende vakken op elkaar worden afgestemd en over of hetgeen ze leren op school nuttig is voor als ze van school afgaan. Volgens het LAKS is het daarom belangrijk dat er een vakoverstijgend en integraal curriculum komt en dat leerlingen meer autonomie krijgen over dat wat ze leren.

Daarnaast geeft het LAKS aan het belangrijk te vinden dat scholen zich anders tot toetsen gaan verhouden. In het huidige onderwijssysteem zijn toetsen teveel een doel op zich geworden, terwijl het eigenlijk een middel is om inzicht te krijgen in het kennen en kunnen en de voortgang/ontwikkeling van leerlingen. Om de toetsdruk te verlagen, is de VO-raad samen met LAKS een project gestart.

Een ander aandachtspunt in de monitor is de (sociale) veiligheid. Bijna 80% van de leerlingen geeft aan zich veilig te voelen op school. Tegelijkertijd geeft 41% van de leerlingen aan in de afgelopen maanden met één of meer vormen van pesten te maken hebben gehad. Daarbij komt dat minder dan de helft van de leerlingen tevreden is met wat de school doet tegen pesten.

De gehele rapportage van de LAKS-monitor 2024, alsook de resultaten per school, is binnenkort beschikbaar op de website Laks-monitor.nl