Leden VO-raad keuren beroepsprofiel voor bestuurders goed

30 november 2023

De leden van de VO-raad zijn tijdens de algemene ledenverqadering op 29 november unaniem akkoord gegaan met het voorstel beroepsprofiel bestuurders. Dit beroepsprofiel is een eigen initiatief van de sector funderend onderwijs met als doel de professionele ontwikkeling en doorontwikkeling van bestuurders te bevorderen. Het profiel is in tripartiete samenwerking met de vereniging van onderwijsbestuurders VvOB en de PO-Raad tot stand gekomen. De geledingen van deze organisaties stemden al eerder in met het beroepsprofiel.

Als basis voor het beroepsprofiel dienden de professionaliseringsthema’s uit 2018, waarmee een brede werkgroep aan de slag is gegaan. Persoonlijk, inhoudelijk en bestuurlijk leiderschap staan nu in het profiel centraal. Tijdens de ALV keurden de leden van de VO-raad het beroepsprofiel goed en stelden daarmee vast dat het een opdracht van schoolbesturen is om de professionalisering van haar bestuursleden in lijn met dit profiel waar te maken.

Naast de ontwikkeling van een beroepsprofiel is er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem voor accreditatie van bestuurders. Deze accreditatiesystematiek werd ter kennisgeving aan de ALV voorgelegd. Enkele bestuurders deelden tijdens de bijeenkomst hun ervaringen met de pilot accreditatie: “Voor mij is dit het aantonen van een maatschappelijk rijbewijs” en “we kunnen hiermee aan de samenleving en het ministerie geobjectiveerd zeggen dat we leren en reflecteren op onze rol als besturen”. Opgemerkt werd dat accreditatie niet de rol van de Raad van Toezicht vervangt en dat collegiale bestuurlijke visitatie als instrument ernaast blijft bestaan. Besluitvorming over het systeem van accreditatie vindt plaats tijdens de ALV in het voorjaar van 2024.

Schoolleiders VO

Tijdens de ALV was er geen quorum om in te kunnen stemmen met een statutenwijziging die nodig was om Schoolleiders VO als een resultaatverantwoordelijke eenheid binnen de vereniging op te nemen. Het reglement voor Schoolleiders VO is om deze reden ook nog niet goedgekeurd. Hiervoor wordt volgende week een extra ALV georganiseerd. Doel van Schoolleiders VO is de positie van schoolleiders binnen de vereniging VO-raad te versterken.

In het jaarplan en de begroting voor 2024 – die werden goedgekeurd – formuleert Schoolleiders VO de ambitie om ‘dé plek te zijn waar schoolleiders in het voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten om de kwaliteit van het eigen leiderschap te versterken en te werken aan de versterking van de beroepsgroep’. Om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt langs drie inhoudelijke deellijnen:

 • Betrokkenheid van schoolleiders bij beleid van de sector.
 • Beroepskwaliteit en professionele ontwikkeling.
 • Positie en arbeidsvoorwaarden.
   

Er is een werkorganisatie ingericht en ruim zevenhonderd schoolleiders – van aspirant deelverantwoordelijk tot ervaren eindverantwoordelijk schoolleiders – heeft zich reeds aangemeld.

Benoemingen AB en LAR

De ALV stemden in met de benoeming van twee nieuwe leden van het Algemeen Bestuur:

 • Robert Lock, voorzitter CvB van de Stichting Christelijke Onderwijs, Delft.
 • Karin van Oort, voorzitter CvB van Stichting Carmelcollege.


Zij nemen de plaats in van de vertrekkende AB-leden Kees van Bergeijk en Henk Post.

Voor de Ledenadviersraad werd Jaap van Dam (Ichthus College, Veenendaal) benoemd voor een tweede termijn.

Door het vertrekt om uiteenlopende redenen van verschillende leden werden zes nieuwe LAR-leden benoemd:

 • Gabriëlle Leijh, Lucas Onderwijs, Den Haag e.o.
 • Willem Baumfalk, SVOK, Kennemerland.
 • Alice Vellinga, CS Vincent van Gogh, Assen.
 • Yvonne van den Berg, Pantarijn, Wageningen e.o.
 • Ben van den Anker, Christelijk Lyceum, Veenendaal.
 • Jan-Matthijs Heinemeijer, Mendelcollege, Haarlem.