Leden VO-raad stemmen in met accreditatie en stagevergoeding

31 mei 2024

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VO-raad heeft 30 mei 2024 ingestemd met een systematiek voor accreditatie voor bestuurders. De uitvoering van de accreditatie wordt ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie. De vraag of de accreditatie verplicht moet worden voor alle bestuurders wordt nog verder besproken en komt aan de orde op de ALV van december. De leden van de VO-raad stemden ook in met een voorstel om te komen tot uniforme sectorale stagevergoedingen. De VO-raad gaat over de uitwerking van een dergelijke regeling op korte termijn in gesprek met de bonden. Het voorstel is de afspraken hierover in de cao vast te leggen.

Een stagevergoeding maakt een keuze voor het voortgezet onderwijs aantrekkelijker en doet recht aan de waardering van de stagiair/student. Tevens vermindert het de noodzaak van een bijbaan waardoor studenten zich volledig kunnen concentreren op hun opleiding. Daarnaast bestaan er verschillen tussen hoe scholen en regio’s omgaan met een stagevergoeding.

In het cao-akkoord van 2023 is daarom met de vakbonden afgesproken om te verkennen of en zo ja, op welke wijze een sectorale stagevergoedingsregeling ingericht en gefinancierd kan worden.

Het bestuur stelt voor een uniforme landelijke stagevergoedingsregeling in de cao op te nemen. Het voordeel van een cao-afspraak is dat het alle schoolbesturen bindt aan de uitvoering daarvan. Argumenten hiervoor zijn het voorkomen van (te grote) verschillen en daarmee het voorkomen concurrentie tussen scholen in de toekenning van de vergoedingen.

Fulltime-stages komen in het voortgezet onderwijs niet veel voor. Het uitgangspunt bij samen opleiden is dat de student in elk van de vier leerjaren twee dagen per week stage loopt (soms iets meer, soms iets
minder). Op basis van dit uitgangspunt is een concreet voorstel voor de hoogte van de vergoeding uitgewerkt:

  • In het eerste studiejaar vinden veelal snuffel- en oriëntatiestages plaats. Hiervoor wordt geen vergoeding gegeven.
  • In het tweede jaar is de vergoeding €100 per maand.
  • In het derde jaar € 250 per maand.
  • In het vierde en laatste jaar €400 per maand.
     

Het betreft bruto bedragen voor twee volledige dagen stage per week op school. Als de student meer of minder dagen stage loopt, wordt het bedrag naar rato aangepast. Bij drie dagen (komt ook op verschillende plekken voor) in het laatste jaar wordt de vergoeding dan €600. De stagevergoedingen worden maximaal 10 maanden toegekend van september t/m juni.  

Kosten voor de werkgever

De totale macrokosten van de bovengenoemde staffel zijn geraamd op 54 miljoen euro, dat bedraagt 0,65% van de totale loonsom. Per school kunnen de (extra) kosten uiteenlopen. Dat is mede afhankelijk van het aantal stagiaires en de mate waarin nu al een stagevergoeding wordt toegekend.

In eerdere besprekingen hierover heeft de minister aangegeven het verstrekken van een stagevergoeding belangrijk te vinden, maar ook dat zij dit een verantwoordelijkheid van de werkgevers vindt. De bonden onderschrijven dit en vinden het niet acceptabel dat het budget voor de stagevergoeding ten koste gaat van de loonruimte voor personeel. De leden van de VO-raad onderschrijven deze werkgeversverantwoordelijkheid en stemden in met het voorstel om het benodigde bedrag uit eigen middelen te betalen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao vanaf 1 oktober 2024 starten in juni en worden (hopelijk) in september afgerond. Dat betekent dat een cao-afspraak pas na de zomervakantie wordt gemaakt. Om hier niet op te wachten, gaat de VO-raad eerder met de vakbonden in gesprek om tot een richtlijn te komen, vooruitlopend op de te maken cao-afspraak.

Benoemingen

De ALV stemde in met de benoeming van een nieuw lid van het algemeen bestuur en van de Ledenadviesraad (LAR) van de VO-raad. Ineke de Roo, voorzitter van het College van Bestuur van de scholengroep Trivium (Winschoten, Stadskanaal e.o.) volgt Frank de Wit op als lid van het algemeen bestuur. Zij vertegenwoordigt in het bestuur de categorie van middelgrote besturen (3500 – 9000 leerlingen).
Door het vertrek van Paul Slegers is in de Ledenadviesraad in dezelfde categorie een vacature ontstaan. Deze wordt opgevuld door Akkelys Lukkes, voorzitter van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen.