Leerlingen kiezen minder vaak technische profielen

08 mei 2022

Leerlingen kiezen steeds minder vaak voor een bètatechnisch profiel, blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact, die op 2 mei is gepubliceerd. Vooral in de havo en het vwo is er sprake van een terugloop.

Het Techniekpact spreekt van een zorgelijke ontwikkeling, omdat er nu al een enorme kloof is tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt die alleen maar nog groter gaat worden. ‘Er zijn nu al 130.000 vacatures in de techniek en de ICT’, zegt voorzitter Thea Koster van het Techniekpact. ‘Vier op de vijf banen die nodig zijn om de grote transities voor energie, digitalisering en woningbouw te realiseren, bevinden zich in het domein techniek en ICT. Het kabinet heeft grootse plannen, maar juist daar waar de plannen het grootst zijn, is er krapte.’

Keuze

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen 'Natuur en Gezondheid' en/of 'Natuur en Techniek' (N-profiel) neemt af. In 2014-2015 koos nog respectievelijk 43% en 62% van de leerlingen hiervoor. In 2021-2022 was dit gedaald naar 36% en 57%.  

In het vmbo is sprake van een stabilisatie, met name in vmbo-bb en -kb. In de gemengde en theoretische leerweg daalde het aandeel leerlingen met een natuur- en scheikundeprofiel (NaSk) licht, van 40% in 2014-2015 naar 37% in 2021-2022. 

Doorstroom 

Het merendeel van de havo- en vwo-leerlingen dat examen doet in een N-profiel, stroomt daarna wel door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs (61% in 2014-2015 en 55% in 2020/2021). Jongens met een N-profiel stromen vaker door naar technisch vervolgonderwijs dan meisjes met een N-profiel ( 68% tegenover 27%). 

Van de leerlingen in het vmbo, over alle leerwegen gezien, kiest 29% voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo. 


Over het Techniekpact

Via het Techniekpact blijven de betrokken partijen - waaronder de VO-raad - werken aan de ambitie om te zorgen voor voldoende vakbekwaam technisch personeel voor de banen van nu en morgen. Hierbij wordt onder meer ingezet op voldoende aanbod aan aantrekkelijk techniekonderwijs, waardoor jongeren kunnen kennismaken met en een goed beeld krijgen van techniek en een goed overwogen beslissing kunnen nemen of een technisch beroep iets voor hen is. Ook in het kader van de ‘techniekhavo’ en het programma Sterk Techniekonderwijs worden stappen op dit vlak gezet.