Leerlingen met een beperking met 18 jaar van school gestuurd?

11 december 2019

De afgelopen week was er in de media aandacht voor signalen dat samenwerkingsverbanden verschillend omgaan met het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso voor leerlingen ouder dan 16 of 18.

Een aantal samenwerkingsverbanden zou de regel hanteren dat toelaatbaarheidsverklaringen standaard aflopen op de vaste leeftijd van 16 of 18 jaar, waarbij soms ook financiële overwegingen een rol zouden spelen.

De VO-raad onderstreept dat op de leeftijd van 16 of 18 jaar - of eerder - inderdaad de toelaatbaarheidsverklaring kan worden heroverwogen. Hierbij moet een voortgezet verblijf op het vso voor een leerling ook echter altijd een optie zijn. Dit is wettelijk ook mogelijk; in de 'Wet op de expertisecentra’ is geregeld dat leerlingen in het vso mogen blijven tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 worden, en met een ontheffing van de Inspectie van het Onderwijs mag een leerling ook nog langer blijven.

Bij het maken van de afweging hierover dient altijd het belang van de leerling voorop te staan.  Per leerling moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt wat het beste bij zijn of haar ontwikkeling past: een voortgezet verblijf in het onderwijs of de overstap naar een vervolgbestemming, zoals dagbesteding. Bij het maken van die afweging kunnen naast de mogelijkheid van een vervolg in het vso, ook mogelijkheden vanuit de zorg (gefinancierd door de gemeente) of een combinatie van zorg-onderwijsaanbod overwogen worden.

Hierbij is ook een goede samenwerking in de keten gewenst, waarbij bij het uiteindelijke besluit zowel het advies van het samenwerkingsverband, de mening van de vso-school, de wens van ouders en advisering vanuit de gemeente worden meegenomen.

Mede naar aanleiding van de motie van de leden Westerveld en Van den Hul die in de Tweede Kamer is aangenomen, stuurt minister Slob een brief aan alle swv’en vo om hen hier nog eens op attent te maken.