Lerarenbeurs heeft last van subsidieplafond

06 juli 2021

Er zijn het afgelopen jaar, net als het jaar ervoor, meer aanvragen voor de Lerarenbeurs ingediend dan er toegewezen konden worden. Afgelopen schooljaar is het budget voor de Lerarenbeurs aangepast.


Er zijn in totaal in het voortgezet onderwijs 2.680 aanvragen gedaan, waarvan 592 zijn afgewezen. Herhaalaanvragen en aanvragen van afgewezen aanvragen uit 2020 zijn grotendeels toegekend. Of volgend jaar de dit jaar afgewezen aanvragen alsnog worden toegekend, is door het beperkte budget geen zekerheid.

Daarnaast zal door het toekennen van voorrang voor afgewezen aanvragers 2021 mogelijk geen tot zeer beperkt budget resteren voor (nieuwe) initiële aanvragen voor volgend schooljaar. Dezelfde volgorde in toekenning wordt ook volgend jaar aangehouden: 1. Herhaalaanvragen, 2. Initiële aanvragen die in 2021 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond, 3. Nieuwe aanvragen.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer zijn een aantal amendementen ingediend, waarbij voorstellen worden gedaan om vanuit andere budgetten het budget voor de Lerarenbeurs alsnog aan te vullen (vanuit de BIK en NPO-gelden). Het amendement van Kamerlid Nijboer is aangenomen en regelt dat 17,1 miljoen euro per direct extra ter beschikking wordt gesteld aan de lerarenbeurs. Tot en met 2024 loopt dit als het aan indiener ligt op tot 60,3 miljoen euro door de gelden voor de uitvoeringskosten van de BIK toe te voegen aan het budget voor de lerarenbeurs.

Evaluatieonderzoek lerarenbeurs

De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven, ook de komende jaren. De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort. Er is een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Daarbij worden leraren en schoolleiders betrokken. De VO-raad participeert in de begeleidingscommissie van dit onderzoek. De eerste onderzoeksresultaten zullen waarschijnlijk in het najaar bekend zijn.